Zo života katedry LVMZ

Meranie prachových častíc v učebniach. (28.11.2016)

Študentka tretieho ročníka odboru LVMZ v rámci svojej bakalárskej práce merala hodnoty prachových častíc PM2,5 a PM10 (rôzne veľkosti prachových častíc) v učebniach v blokoch B a D. Meranie prebiehalo v spolupráci s Odborom chemických analýz Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica. Stručne možno výsledky meranie zhrnúť nasledovne – ukázalo sa, že po príchode do učebne je dôležité vyvetrať (množstvo prachových častíc kleslo). Dlhším pobytom študentov v miestnosti opäť namerané množstvo prachových častíc stúpa – vírenie prachu.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.


II. Konzultačný deň Národných referenčných centier RÚVZ BB (15.11.2016)

Študentky tretieho ročníka sa zúčastnili na odbornom podujatí II. Konzultačný deň NRC. Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici majú pôsobnosť viaceré Národné referenčné centrá. NRC pre pertussis a parapertussis, NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy, NRC pre toxoplazmózu a Laboratórium lekárskej virológie usporiadali odborné podujatie – prednášky a konzultácie pre spolupracujúce pracoviská a odbornú verejnosť. Pre študentky, ktorým sa pomaly blížia štátnice (aj z mikrobiológie), bolo táto séria prednášok a diskusií určite veľkým prínosom.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.


Poradňa zdravia (13.10.2016)

Naša katedra často spolupracuje s Poradňou zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Napríklad aj pri pravidelných výjazdoch Poradne do terénu. Tentokrát to bolo priamo na našej fakulte. Klientmi Poradne boli zamestnanci a študenti fakulty, ktorí mali záujem nechať si skontrolovať niektoré svoje parametre súvisiace so životným štýlom a v prípade odchýlok si nechať poradiť. Prevencia je vždy najlepšia! Študentky našej katedry pomáhali pracovníčkam Poradne pri vyšetrovaní základných rizikových faktorov životného štýlu a pri meraní niektorých antropometrických a biochemických parametrov. Trénovali si tak svoje laboratórne zručnosti.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

 


Olympiáda seniorov (11.10.2016)

11.10.2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnila Olympiáda seniorov, tradičné podujatie konané v rámci Akadémie európskeho seniora 2016. Okrem športových súťaží mali seniori možnosť nechať sa vyšetriť v mobilnej Poradni zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V Poradni pomáhali študentky tretieho ročníka nášho odboru. Seniorom vyšetrovali krvný tlak, základné biochemické parametre v krvi (cholesterol, glukózu, triacylglyceroly), BMI a iné atropometrické údaje. Okrem toho, že si dievčatá precvičili svoje zručnosti zdravotníckeho laboranta, práca so seniormi bola pre ne príjemnou a obohacujúcou skúsenosťou.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.


Seminár „Ako sa dopracovať k správnemu výsledku analýz“ (6.10.2016)

Vo štvrtok 6. 10. 2016 sa študentky prvého ročníka nášho odboru vzdelávali na seminári „Ako sa dopracovať k správnemu výsledku analýz“. Tento seminár absolvovali v rámci predmetu Laboratórna technika. Išlo o vzdelávacie podujatie organizované firmou Pragolab, ktorá sa okrem iného venuje plynovej chromatografii, hmotnostnej spektrofotometrii, optickej mikroskopii… Viaceré prednášky boli veľmi odborné, napriek tomu sa však študentky dozvedeli mnohé zaujímavé fakty a perličky.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.


Darovanie krvi (4.10.2016)

4.10.2016 sa na Fakulte zdravotníctva uskutočnilo tradičné Darovanie krvi. Patronát nad touto akciou už dlhodobejšie drží naša katedra. Aj tentoraz bolo darovanie veľmi úspešné, zúčastnilo sa ho 44 študentov fakulty. Pracovníci mobilnej odberovej jednotky Národnej transfúznej služby ocenili okrem veľkého počtu darcov aj príjemnú atmosféru. Keďže sme počtom študentov malá katedra, od nás darcov veľa nebolo, ale nabudúce si to snáď vylepšíme.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.


Prvé skúsenosti nových študentov v laboratóriu (29. 9. 2016)

Prváci na katedre LVMZ začínajú so svojimi laboratórnymi cvičeniami. Pekne, od základov, napríklad aj technikou pipetovania. Veď ich bude sprevádzať celou ďalšou kariérou. Veľa zdaru!

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.


Sprevádzkovanie nového laboratória.

Hurá, podarilo sa nám dať do prevádzky nový labák na našej katedre! Veľký, priestranný, svetlý. Zatiaľ sa len plní prístrojmi, ale základ je k dispozícii. Už sa v ňom vyučujú Vyšetrovacie metódy v transfuziológii a niektoré cvičenia z Vyšetrovacích metód v klinickej biochémii. Zatiaľ je tu pre výučbu našich tretiakov. Postupne sa jeho uplatnenie bude rozširovať a základy vyšetrovacích metód z viacerých oblastí laboratórnej medicíny sa budú dať vyučovať tu.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.