Informácie o štúdiu / prijímacie konanie

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ pre akademický rok 2017/2018

TERMÍN podania prihlášky: do 28. februára 2017
TERMÍN konania prijímacej skúšky – písomný test: 21. júna 2017
TERMÍN skúšky telesnej zdatnosti:

 • 19. júna 2017 – študijný program fyzioterapia 
 • 20. júna 2017 – študijný program urgentná zdravotná starostlivosť

POPLATOK spojený s administráciou prijímacieho konania: 77 €

Korešpondenčná adresa:

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

AKREDITOVANÉ BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, na ktoré bude FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici prijímať študentov pre akademický rok 2017/2018:

 • Študijný program Fyzioterapia, denná forma:
  získaný akademický titul: Bc.
  dĺžka štúdia v rokoch: 3
  plánovaný počet prijatých: 15
 • Študijný program Ošetrovateľstvo, denná forma:
  získaný akademický titul: Bc.
  dĺžka štúdia v rokoch: 3
  plánovaný počet prijatých: 70
 • Študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť, denná forma:
  získaný akademický titul: Bc.
  dĺžka štúdia v rokoch: 3
  plánovaný počet prijatých: 30

ŠKOLNÉ za akademický rok:

 • denná forma v bakalárskom štúdiu: bezplatne,
 • štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, alebo súbežné štúdium: 600 €
 • externá forma v bakalárskom štúdiu: 550 €

Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet. Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.

PREDMETY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:
Bakalárske štúdium – denná forma štúdia:

fyzioterapia

 • biológia, fyzika (v rozsahu učiva z gymnázia) – písomný test
 • skúška telesnej zdatnosti

ošetrovateľstvo

 • biológia, náuka o spoločnosti (v rozsahu učiva z gymnázia) – písomný test

urgentná zdravotná starostlivosť

 • biológia, náuka o spoločnosti (v rozsahu učiva z gymnázia) – písomný test
 • skúška telesnej zdatnosti

Písomná časť prijímacej skúšky je formou testu, spolu 90 otázok. Čas na vypracovanie je 60 minút.

Bakalárske štúdium – externá forma štúdia:
bez prijímacej skúšky

PODMIENKY PRIJATIA DO DENNEJ FORMY ŠTÚDIA (Bc.):

 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
 • v študijných programoch fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť je potrebné úspešne absolvovať skúšku telesnej zdatnosti,
 • splnenie predpísaných zdravotných kritérií na výkon povolania sestry, fyzioterapeuta, zdravotníckeho záchranára a zdravotníckeho laboranta.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku, priloží všetky požadované doklady a uhradí poplatok za prijímacie konanie. Prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:
Každý uchádzač si vylosuje vlastný kód, pod ktorým sú testy vyhodnocované. Počítač priraďuje počty bodov a poradie uchádzačov. Výsledky sú zverejnené na webovom sídle univerzity a fakulty.

PODMIENKY PRIJATIA DO EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA (Bc.):

 • získaná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v príslušnom odbore
 • práca v príslušnom odbore
 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za prijímacie konanie

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie maturitnou skúškou v študijnom odbore zdravotnícky laborant
 • alebo vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant

Uchádzači o externé štúdium budú prijímaní po splnení predpísaných podmienok.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ:

 • na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška
 • prihlášku môžete zaregistrovať aj elektronicky a následne vytlačenú prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou
 • poplatok za prijímacie konanie je uchádzač povinný uhradiť za každý študijný program, na ktorý sa prihlási
 • poplatok uhradiť na bankový účet SZU:
  ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, Bratislava
  SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
  variabilný symbol: 1004008404
 • doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške
 • poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Obsah skúšky telesnej zdatnosti

Skúška telesnej zdatnosti pozostáva z overenia pohybových schopností a pohybových zručností. Na vykonanie každej disciplíny má uchádzač len jeden pokus. Ak uchádzač z akýchkoľvek dôvodov neabsolvuje, resp. nedokončí niektorú z predpísaných disciplín, nemôže pokračovať v ďalšej časti skúšky telesnej zdatnosti.

Urgentná zdravotná starostlivosť:

uchádzači absolvujú testovanie z atletiky, plávania a môžu získať maximálne 60 bodov.

Fyzioterapia:

uchádzači absolvujú testovanie z atletiky, plávania, gymnastiky a môžu získať maximálne 80 bodov.

A. ATLETIKA (beží sa na tartanovej dráhe):
1) Testovanie rýchlosti: beh na 50 m z nízkeho štartu
Hodnotenie: 0 – 20 bodov
2) Testovanie vytrvalosti: beh 12 min. (Cooperov test)
Hodnotenie: 0 – 20 bodov
B. PLÁVANIE (pláva sa v 50 m bazéne):
100 m voľný spôsob (prsia, kraul, znak, motýlik). Počas plávania nie je dovolené meniť plavecký spôsob (v prípade voľby spôsobu znak alebo motýlik platí bodové hodnotenie pre kraul).
Hodnotenie: 0 – 20 bodov
C. GYMNASTIKA – len pre Fyzioterapiu
Gymnastická zostava s povinnými piatimi prvkami zoradenými v ľubovoľnom poradí podľa uchádzača:
stoj na rukách, kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ letmo a premet bokom.
Hodnotenie: 0 – 20 bodov

Link: Bodové hodnotenie disciplín skúšky telesnej zdatnosti

K prihláške na bakalárske štúdium uchádzač musí priložiť:

 • maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike)
 • uchádzači o externú formu štúdia, ak majú vyššie odborné vzdelanie, priložia aj overenú kópiu diplomu VOV
 • uchádzači o externú formu štúdia priložia aj potvrdenie  zamestnávateľa o pracovnom zaradení
 • uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky a v prihláške vyplnia koncoročné známky za 1.,2.,3. ročník strednej školy a známky musí potvrdiť stredná škola
 • uchádzači, ktorí maturovali v predchádzajúcom období, v prihláške vyplnia koncoročné známky zo štyroch ročníkov, stredná škola nemusí potvrdzovať známky
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe
 • štruktúrovaný životopis
 • prihláška musí byť podpísaná

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA:
Denná forma bakalárskeho štúdia v programe ošetrovateľstvo, je obsahovo, rozsahom a organizačne koncipovaná v zmysle smerníc Európskej únie na regulované povolania tak, aby absolventi získali spôsobilosť na výkon povolania sestry.
Denná forma bakalárskeho štúdia v programe fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť je koncipovaná v zmysle smerníc Európskej únie na poloregulované povolania tak, aby absolventi získali spôsobilosť na výkon povolania.   Štúdium je organizované dennou prezenčnou formou, založené na kreditovom systéme.
Externá forma bakalárskeho štúdia v programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve poskytuje absolventom vyšší stupeň vzdelania.
Štúdium sa realizuje podľa harmonogramu externého štúdia, je založené na kreditovom systéme.

MOŽNOSTI UBYTOVANIA:  

Polyfunkčný objekt SZU v Banskej Bystrici, Bernolákova ulica č. 8 (len obmedzenému počtu prijatých uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania).

UPLATNENIE ABSOLVENTOV:

Absolventi bakalárskeho štúdia v programe ošetrovateľstvo,  fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve sa uplatnia v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti ako sestry,  fyzioterapeuti, zdravotnícki záchranári a zdravotnícki laboranti.