ABSOLVENTI

Dotazník absolventa

Vážení absolventi,

na základe žiadosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky súvisiacej s monitoringom uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce, si Vás dovoľujem osloviť a požiadať o vyplnenie online dotazníka zameraného na vyššie uvedený aspekt. Uplatnenie v praxi sa týka absolventov, ktorí ukončili štúdium na Fakulte zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici v akademickom roku 2012/2013 a v akademickom roku 2016/2017.

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu a participáciu na prieskume organizovanom MŠVVaŠSR.

doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD. – prodekanka pre pedagogickú činnosť FZ SZU

 

Štúdium ste ukončil/a v akademickom roku:
Odbor:
Chystáte sa pracovať, alebo pracujete v odbore, ktorý ste vyštudovali?

Chystáte sa pracovať, alebo pracujete na Slovensku?

Pripravilo Vás štúdium na fakulte dostatočne pre výkon povolania?

Vybrali ste "skôr nie" alebo "rozhodne nie". Aká stránka vzdelávania podľa Vás zaostala?

Obsah, rozsah a aktuálnosť absolvovaného štúdia považujete za vyčerpávajúci?

Keby ste sa znovu rozhodovali o štúdiu, vybrali by ste si odbor, ktorý ste študovali počas troch rokov?

Keby ste sa znovu rozhodovali o štúdiu, vybrali by ste si štúdium na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici?

Myslíte si, že absolvovanie štúdia daného študijného programu malo alebo bude mať vplyv na Vaše zamestnanie sa?

Plánujete pokračovať v štúdiu v magisterskom stupni štúdia?

Uvažujete aj o špecializačnom štúdiu (ak je to vo Vašom odbore možné)?

Na akom pracovisku, oddelení, ambulancii, zložke IZS a podobne pracujete alebo sa chcete zamestnať?