Aktuality

Deň otvorených dverí 2018

Deň otvorených dverí sa na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici už tradične stal podujatím, počas ktorého študenti fakulty študujúci v dennej forme štúdia v študijných odboroch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť majú možnosť prezentovať nielen teoretické vedomosti, čítať ďalej …

Ocenenie pedagógov a študentov Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Dňa 27. novembra 2018 rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. ,na návrh dekanov jednotlivých fakúlt, ocenil pedagógov  a študentov za prínos v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj aktívneho prístupu k reprezentácií fakúlt a tým aj celej univerzity.  Rektor Slovenskej zdravotníckej čítať ďalej …

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Milí študenti! Uvažujete nad povolaním  zdravotníckeho pracovníka? Ešte nie ste rozhodnutí, kde získať potrebné vedomosti a zručnosti? Využite podujatie, na ktoré Vás pozýva dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v spolupráci so zložkami Integrovaného záchranného systému (IZS), Národnou transfúznou službou (NTS) a Regionálnym úradom verejného čítať ďalej …

D-004 Kurz špecializačného štúdia – ošetrovateľská starostlivosť v komunite 19.11.2018 – 23.11.2018

Pondelok 19.11.2018 8.00 – 12.00 Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením pečene, aplikácia ošetrovateľského procesu dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty (PhDr. Janka Vnenčáková) 14.00 – 18.00 Liečebná výživa (MUDr. Iveta Valachová) Utorok 20.11.2018 8.00 – 12.00 Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých, paliatívna a hospicová čítať ďalej …