Anestéziológia a intenzívna starostlivosť, 1. r. od 16. 10. 2017

Miesto konania špecializačného štúdia: Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

Miestnosť: Budova A, 1. poschodie, A 109
FNsP F.D.R Banská Bystrica monoblok B2/5. posch.


Pondelok 16. 10. 2017 (FZ)

 • 09:00 – 10:00 hod. – Otvorenie vzdelávacej aktivity, úvodný pohovor, organizačné pokyny (PhDr. Eva Balogová, PhD.)
 • 10:00 – 12:00 hod. – Základy fyziky a elektroniky (RNDr. Eva Obrtancová)
 • 13:00 – 18:00 hod. – Anatómia, fyziológia, patofyziológia respiračného systému, charakteristika kritických stavov, ARDS, edém pľúc, astma bronchiale, embólia pľúcnice, dusenie, úrazy hrudníka, epiglotitída, laryngitída, krvácanie, aspirácia, chronická respiračná insuficiencia. Prvá pomoc, liečba, monitorovanie. (MUDr. Vladimír Kollárik)

Utorok 17. 10. 2017 (FNsP)

 • 08:00 – 10:00 hod. – Umelá pľúcna ventilácia, druhy a typy ventilátorov, spôsoby UPV, odpájanie  pacienta od UPV (MUDr. Vladimír Kollárik)
 • 10:00 – 12:00 hod. – Enterálna výživa – indikácie, kontraindikácie, prípravky klinickej výživy, spôsoby aplikácie, komplikácie. Parenterálna výživa – indikácie, kontraindikácie, spôsoby aplikácie, komplikácie. Enterálna verzus parenterálna výživa. (MUDr. Vladimír Kollárik)
 • 13:00 – 15:00 hod. – Zabezpečenie periférneho a centrálneho venózneho prístupu – indikácie, kontraindikácie, komplikácie. Swan – Ganz katéter, monitorovanie hemodynamiky. (MUDr. Vladimír Kollárik)
 • 15:00 – 17:00 hod. – Manažment starostlivosti o nepokojného pacienta, charakteristika kritických stavov. (MUDr. Zuzana Kvasníková)

Streda 18. 10. 2017 (FNsP)

 • 08:00 – 12:00 hod. – Monitorovanie parametrov vitálnych funkcií – EKG, pulzná oxymetria, kapnometria, TT, meranie TK invazívnou a neinvazívnou metódou, centrálny venózny tlak, minútový objem srdca, intrakraniálny, intraabdominálny tlak, sledovanie bilancie tekutín, meranie hodinovej diurézy. (MUDr. Vladimír Kollárik)
 • 13:00 – 16:00 hod. – Základná a rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia dospelého človeka. (MUDr. Michal Venglarčík,PhD.)
 • 16:00 – 18:00 hod. – Status epilepticus, febrilné kŕče, halucinogénne a delirantné stavy. Prvá pomoc, liečba, monitorovanie. (MUDr. Zuzana Kvasníková)

Štvrtok 19. 10. 2017 (FNsP)

 • 08:00 – 12:00 hod. – Organizácia práce na OAIM, organizačná štruktúra, náplne práce, kompetencie, personálne obsadenie, pracovisko OAIM, bezpečnosť práce, stlačené plyny, infekcie, RTG žiarenie, bezpečnosť pri podávaní liečiv, hygiena práce na OAIM, pracovné prostredie, manipulácia s prádlom, strava, nakladanie s odpadmi. (PhDr. Monika Matošová)
 • 13:00 – 16:00 hod. – Náhle cievne mozgové príhody, úrazy mozgu a miechy, edém mozgu, meningitídy, kŕčové stavy, myasténia gravis. Prvá pomoc, diagnostika, terapia, monitorovanie pacienta. (MUDr. Diana Valčuhová)
 • 16:00 – 18:00 hod. – Anatómia, fyziológia, patofyziológia kritických stavov pri postihnutí obličiek, charakteristika kritických stavov, akútne renálne zlyhanie, kolika, urémia – prvá pomoc, diagnostika, terapia, monitorovanie pacienta. Hemodialýza, peritoneálna dialýza, hemoperfúzia, transplantácia obličky. (MUDr. Diana Valčuhová)

Piatok 20. 10. 2017 (FNsP)

 • 08:00 –  10:00 hod. – Anatómia, fyziológia, patofyziológia kritických stavov pri postihnutí pečene. Akútne zlyhanie pečene, intoxikácie, krvácania z ezofageálnych varixov – prvá pomoc, diagnostika, terapia, monitorovanie pacienta. Transplantácia pečene. (MUDr. Zuzana Kvasníková)
 • 10:00 – 12:00 hod. – Aplikácia transfúznych prípravkov a krvných derivátov. Potransfúzne reakcie. Autológne transfúzie. (MUDr. Michal Venglarčík,PhD.)

Pondelok 23. 10. 2017 (FNsP)

 • 09:00 – 12:00 hod. – Fyziológia a patofyziológia vnútorného prostredia, poruchy vodného a elektrolytového hospodárstva – charakteristika kritických stavov. Vyšetrovacie laboratórne metódy, ich hodnotenie. Liečba a monitorovanie pacientov s poruchami vnútorného prostredia. (MUDr. Vladimír Kollárik)
 • 13:00 – 15:00 hod. – Manažment starostlivosti o pacienta s poruchou koagulačného systému, charakteristika kritických stavov – krvácavé stavy, trombózy, embólie, DIC. Prvá pomoc, diagnostika, liečba, monitorovanie. Trombolytická liečba. (MUDr. Alexander Wild)
 • 15:00 – 18:00 hod. – Infúzna terapia, indikácie, infúzne roztoky, spôsob aplikácie. (MUDr. Michal Venglarčík,PhD.)

Utorok 24. 10. 2017 (FNsP)

 • 08:00 – 10:00 hod. – Zaistenie dýchacích ciest s využitím pomôcok, intubácia, tracheostómia, koniotómia, LMA, perkutánna tracheostómia. (MUDr. Michal Venglarčík,PhD.)
 • 10:00 – 12:00 hod. – Kyslíková liečba, zásady, indikácie, prístrojové vybavenie, komplikácie, hyperbaroxia. (MUDr. Michal Venglarčík,PhD.)
 • 13:00 – 15:00 hod. – Odbery biologického materiálu na vyšetrenie, hodnoty laboratórnych parametrov. (MUDr. Michal Venglarčík,PhD.)
 • 15:00 – 18:00 hod. – Anatómia, fyziológia, patofyziológia periférneho, centrálneho a vegetatívneho nervového systému. Nervosvalový prenos, relaxanciá. Vedomie, poruchy vedomia. Bolesť. (MUDr. Michal Venglarčík,PhD.)

Streda 25. 10. 2017 (FNsP)

 • 08:00 – 11:00 hod. – Manažment starostlivosti o chirurgického pacienta, charakteristika kritických stavov, ileus, krvácanie z GITu, pankreatitída,, pooperačné komplikácie, sepsa. Liečba, monitorovanie. (MUDr. Diana Valčuhová)
 • 11:00 – 12:00 hod. – Manažment starostlivosti o pacienta s traumou, charakteristika kritických stavov, polytrauma, úrazy mozgu, a miechy, poranenia hrudníka, brucha, podchladenie, popáleniny, prehriatie, topenie, poranenia končatín, strelné poranenia, Crush syndróm. Primárne ošetrenie, ATLS postup. (MUDr. Eva Kušíková)
 • 13:00 – 16:00 hod. – Manažment starostlivosti o pacienta s traumou, charakteristika kritických stavov, polytrauma, úrazy mozgu, a miechy, poranenia hrudníka, , brucha, podchladenie, popáleniny, prehriatie, topenie, poranenia končatín, strelné poranenia, Crush syndróm. Primárne ošetrenie, ATLS postup. (MUDr. Eva Kušíková)

Štvrtok 26. 10. 2017 (FZ)

 • 08:00 – 12:00 hod. – Manažment starostlivosti v pediatrii, rozdelenie a špecifiká detského veku, akútne stavy v pediatrii, špecifiká medicínskej starostlivosti. Prvá pomoc, liečba , monitorovanie. KPR (detský pacient) (MUDr. Oliver Petrík, PhD.)
 • 13:00 – 16:00 hod. – Anatómia, fyziológia, patofyziológia srdca a obehového systému. Charakteristika kritických stavov, ICHS, hypertenzia, hypertenzná kríza, infarkt myokardu. (MUDr. Lenka  Polakovičová)
 • 16:00 – 18:00 hod. – Šok (kardiogénny, anafylaktický, septický) poruchy rytmu. Prvá pomoc, liečba, monitorovanie. (MUDr. Lenka  Polakovičová)

Piatok 27. 10. 2017 (FNsP)

 • 08:00 –  12:00 hod. – Lieky používané v intenzívnej medicíne- lieky pôsobiace na vegetatívny nervový systém, kardiotoniká, antiarytmiká,antihypertenzíva, sedatíva, opiáty, analgetiká, antihistaminiká, diuretiká, hormóny, mukolytiká, psychofarmaká, antidota, detoxikačné látky. (MUDr. Vojtech Žilka)