Nariadenie kvestora SZU o platbách súvisiacich so štúdiom

Vzhľadom k tomu, že platby a poplatky, ktoré realizujú študenti voči Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave nie sú v mnohých prípadoch jednoznačne identifikovateľné a nie je taktiež zaručená možnosť automatickej kontroly platieb príslušným SW, bude s účinnosťou od 1.6.2016 akceptovaná len taká platba, ktorá bude spĺňať tieto kritériá:

  1. Platba bude realizovaná bankovým prevodom SEPA z domovskej banky študenta a zároveň bude mať platba zodpovedajúci variabilný symbol vygenerovaný pre danú platbu software MAIS. Táto podmienka platí bez výnimky pre všetky platby, t.z. platby študentov zo SR a rovnako platby zahraničných študentov)
  2. Účet Slovenskej zdravotníckej univerzity pre platby študentov:
    SK87 8180 0000 0070 0020 0522 Štátna pokladnica
    SWIFT kód: SPSRSKBAXXX – platí pre zahraničných študentov
    (SEPA platba je vykonávaná na základe platobného príkazu platiteľa zadaného v elektronickej alebo papierovej forme vo svojej banke s prevodom finančných prostriedkov do banky príjemcu, ktorá zúčtuje hodnotu prevodu v prospech účtu príjemcu.)
  3. Každá platba musí byť uhradená osobitne pod prideleným variabilným symbolom. Platby sa nesmú spájať. (každý študent má dva a viac poplatkov a každý poplatok má iný variabilný symbol)
  4. Všetky ostatné platby budú vedené ako neidentifikované platby.

Vkladateľ preberá na seba zodpovednosť za dôsledky, ktoré môžu vyplývať zo skutočnosti, že konkrétna platba nie je realizovaná v súlade s uvedenými pravidlami, čo môže znamenať, že nesprávne realizovaná platba bude považovaná za nerealizovanú so všetkými dôsledkami. V prípade, že platca nemá vlastný účet, môže si účet zriadiť, alebo môže použiť akýkoľvek iný účet za dodržania podmienok uvedených v b.1 a 2.

Dokument vo formáte PDF: Nariadenie kvestora SZU o platbách súvisiacich so štúdiom