Promócie 2016

Dňa 7. júla 2016 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnili promócie absolventov dennej a externej formy bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia študijných odborov: fyzioterapia, ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť a prvýkrát aj študentov dennej formy štúdia študijného odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Okrem študentov uvedených odborov z rúk dekanky Fakulty zdravotníctva SZU doc. PhDr. Beáty Frčovej, PhD., MPH prevzali diplom aj absolventi rigorózneho konania v študijnom odbore fyzioterapia. Predsedom slávnostného senátu bol prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pre pregraduálne štúdium doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mim. prof.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.