II. kolo prijímacieho konania pre ŠO Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici vyhlasuje II. kolo prijímacieho konania do dennej formy štúdia študijného odboru a programu laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Podmienky prijatia:

  • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
  • splnenie predpísaných zdravotných kritérií na výkon povolania zdravotníckeho laboranta.

Termín podania prihlášky: do 9. 9. 2016 (vrátane)

Termín zápisu: 14. 9. 2016

Uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky pre prijatie, budú prijatí bez prijímacích skúšok.

POPLATOK spojený s administráciou prijímacieho konania je 70 €, ktorého platbu je nutné zrealizovať výlučne bankovým prevodom.

Poplatok uhradiť na bankový účet SZU:

ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, Bratislava

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522

variabilný symbol: 1004008404

* doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške.

 

K prihláške na bakalárske štúdium uchádzač musí priložiť:

  • maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike),
  • uchádzači v prihláške vyplnia koncoročné známky za 1., 2., 3. ročník strednej školy a známky musí potvrdiť stredná škola,
  • uchádzači, ktorí maturovali v predchádzajúcom období, v prihláške vyplnia koncoročné známky zo štyroch ročníkov, stredná škola nemusí potvrdzovať známky,
  • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe,
  • štruktúrovaný životopis,
  • prihláška musí byť podpísaná.

Prihlášku na štúdium na vysokej škole spolu s prílohami pošlite na adresu (alebo doručte osobne na dekanát fakulty).

Fakulta zdravotníctva SZU
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica