Vzdelávací seminár Creative Commons

Dňa 1. 12. 2016 o 14.00 hodine sa na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici (blok D, učebňa D 303) uskutoční seminár na tému otvoreného vzdelávania a licencií – Creative Commons. Seminár sa realizuje v súvislosti s projektom Otvorené vzdelávanie na Slovensku: Výhody pre vzdelávanie a s finančnou podporou Foundation Open Society Institute v rámci Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Seminár je určený všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a študentom  majúcich záujem získať informácie z oblasti otvoreného vzdelávania a autorského práva. Ponúka zároveň možnosť naučiť sa identifikovať zaujímavý obsah, ktorý možno použiť v rámci vzdelávacieho procesu, pri štúdiu a výskume.

Seminár je zameraný na:

  • význam autorského práva pre oblasť výskumu a vzdelávania,
  • základy autorského práva pre učiteľov, študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
  • verejné licencie, spôsob ich použitia a ich identifikáciu v praxi,
  • vyhľadávanie a šírenie otvorených (vzdelávacích) zdrojov,
  • praktické prípady otvorených vzdelávacích zdrojov.

Program seminára je približne na 2 hodiny a vstup naň je bezplatný.
Účasť na seminári potvrďte, prosím, na email:
tatiana.rapcikova@szu.sk alebo irena.galadova@szu.sk alebo na t. č. 048/324 80 18.