Deň otvorených dverí 2016

Deň otvorených dverí sa na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici už tradične stal podujatím, počas ktorého študenti fakulty študujúci v dennej forme štúdia v študijných odboroch: fyzioterapia, ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a urgentná zdravotná starostlivosť majú možnosť prezentovať nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti charakterizujúce príslušný študijný odbor všetkým návštevníkom, ale najmä študentom majúcim záujem študovať na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici.

V tomto akademickom roku sa Deň otvorených dverí uskutoční dňa 7. 12. 2016 o 10.00 hodine v areáli FZ SZU.