Študenti – budúci záchranári v materskom centre

Dňa 23. 11. 2016 študenti 2. ročníka dennej formy štúdia študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť (ďalej UZS) – Boris Medvecký a Erik Náčin zavítali do Materského centra MAMINA na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová. Záujemcom, ktorými tentoraz boli mamičky malých detí, prezentovali nielen odborné vedomosti, ale prakticky demonštrovali život zachraňujúce postupy, a to predovšetkým kardiopulmonálnu resuscitáciu, zastavenie krvácania a iné. Dôležitou súčasťou ich edukačného pôsobenia bol aj nácvik komunikácie po zavolaní na tiesňovú linku 155 zameraný na poskytovanie relevantných údajov službukonajúcemu dispečerovi. Edukačné pôsobenie študentov sa stretlo so značným ohlasom zo strany poslucháčov. Vedenie Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici a pracovníci katedry UZS im ďakujú za vzornú reprezentáciu školy a zvyšovanie jej odborného kreditu v očiach verejnosti.