V. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou

Bolesť je globálny problém, ktorý azda najčastejšie riešia lekári aj ostatní zdravotnícki pracovníci v svojej každodennej profesionálnej činnosti.

V dňoch 23. – 24. 3. 2017 sa v Aule Polyfunkčného zariadenia SZU konala V. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou s ústrednou témou Bolesť. Organizátorom bola FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici v spolupráci s Fakultnou nemocnicou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Detskou fakultnou nemocnicou v Banskej Bystrici, Mestom Banská Bystrica a Snowball  Communications, s. r. o.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Banská Bystrica, MUDr. Ján Nosko a rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. Na úvod konferencie vystúpil primátor mesta Banská Bystrica, MUDr. Ján Nosko, ktorému podpredseda SPS odovzdal ocenenie za prínos pre rozvoj pediatrie. V zastúpení rektora SZU v Bratislave, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., vystúpil prorektor pre vedu a výskum, doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. Úlohy prezidenta konferencie sa ujal prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. a odbornými garantmi podujatia boli prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. a doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. Predsedníčkou organizačného výboru bola dekanka fakulty, doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH. Zo zahraničných účastníkov vystúpili prof. Li Chunri, ktorý  je  reprezentantom Liaoiningskej univerzity TCM v Shenyangu, doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD., z Jihočeskej univerzity v Českých Budejoviciach. Z Ostravy pricestovala so svojou prednáškou Mgr. Michaela Harabišová. Na konferencii odznelo 35 odborných prednášok, ktoré mali vysokú odbornú a prezentačnú úroveň. Celkový počet registrovaných účastníkov bol 135. Odborného podujatia sa zúčastnili aj študenti fakulty. Organizátorom sa podarilo vytvoriť nielen pútavý odborný program, ale dosiahnuť aj návrat k spoločnému multidisciplinárnemu poňatiu konferencie.

Výstupom z konferencie bol súhrn abstraktov a vybraných prednášok „in extenso“ v časopise Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny AIM.