„Dobrák od kosti“

V rámci podpory Národného registra darcov kostnej drene sa 9. mája 2017 na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len FZ) uskutočnila celoslovenská verejnoprospešná kampaň „Dobrák od kosti“ realizovaná Nadáciou Kvapka nádeje. Predstaviteľov  nadácie – Ing. Bernáta a Ing. Kaľavského  prijala dekanka FZ doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH. V nadväznosti na prijatie na pôde dekanátu sa uskutočnilo diskusné stretnutie so študentmi FZ zamerané na zmysel uvedenej kampane, podporu a propagáciu darcovstva kostnej drene. Zmysluplná aktivita sa stretla so značným ohlasom u študentov denného štúdia o čom svedčí aj skutočnosť, že 15 študentov prejavilo záujem zapísať sa v registri. V prípade pokračovania projektu predstavitelia nadácie majú záujem opakovane sa stretnúť so študentmi FZ v septembri budúceho akademického roka. Vedenie fakulty ďakuje všetkým záujemcom z radov študentov o registráciu v databáze potenciálnych darcov.