Rozhodnutie dekanky FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici o prijatí uchádzačov

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici rozhodla pre akademický rok 2017/2018 prijať do 1. ročníka v dennej forme štúdia na 1. stupeň v študijnom programe: fyzioterapia uchádzačov s počtom bodov 170 – 49 (vrátane). Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so čítať ďalej …