Rozhodnutie dekanky FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici o prijatí uchádzačov

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici rozhodla pre akademický rok 2017/2018 prijať do 1. ročníka v dennej forme štúdia na 1. stupeň v študijnom programe:

fyzioterapia

uchádzačov s počtom bodov 170 – 49 (vrátane).


Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici rozhodla pre akademický rok 2017/2018 prijať do 1. ročníka v dennej forme štúdia na 1. stupeň v študijnom programe:

ošetrovateľstvo

uchádzačov s počtom bodov 90 – 26 (vrátane).


Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici rozhodla pre akademický rok 2017/2018 prijať do 1. ročníka v dennej forme štúdia na 1. stupeň v študijnom programe:

urgentná zdravotná starostlivosť

uchádzačov s počtom bodov 150 – 46 (vrátane).