Promócie 2017

Dňa 3. júla 2017 sa v Aule SZU uskutočnila jedna z najočakávanejších a zároveň najslávnostnejších udalostí spojených predovšetkým so záverom akademického roka – promócie absolventov dennej a externej formy bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia študijných odborov: fyzioterapia, ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Študenti prevzali diplom z rúk dekanky Fakulty zdravotníctva SZU doc. PhDr. Bc. Beáty Frčovej, PhD., MPH. Predsedom slávnostného senátu bol prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pre pregraduálne štúdium doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mim. prof.