Otvorenie akademického roka 2017/2018

Dňa 11. 9. 2017 sa v AULE SZU uskutočnilo slávnostné otvorenie nového akademického roka za účasti najvyšších predstaviteľov univerzity. Slovenskú zdravotnícku univerzitu zastupoval rektor – prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. a fakultu zdravotníctva dekanka – doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH.

Na otvorenie akademického roka prijal pozvanie primátor mesta Banská Bystrica, akademickí funkcionári vysokých škôl v meste Banská Bystrica, predstavitelia zdravotníckych zariadení, prednostovia kliník, ďalší významní hostia, pedagógovia a študenti fakulty. Počas slávnostného dopoludnia sa ku členom akademickej obce a ostatným prítomným prihovorili rektor SZU, primátor mesta a dekanka fakulty, ktorí deklarovali opodstatnenosť SZU a FZ SZU v slovenskom zdravotníckom vzdelávacom priestore i v meste Banská Bystrica. Slávnostnú atmosféru podujatia umocnilo vystúpenie študentov z Konzervatória J. Bellu v Banskej Bystrici.