Výberové konanie

Dekan Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 77 a § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie vedúcich zamestnancov a funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

docent

2 miesta pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogický titul docent,
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania lekár alebo zdravotnícky záchranár,
 • pedagogická a odborná prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka,
   

docent

2 miesta pre študijný program laboratórne vyšetrovacie  metódy v zdravotníctve

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogický titul docent v odbore alebo v príbuznom odbore,
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania  zdravotnícky laborant, alebo lekár alebo laboratórny diagnostik (špecializácia v laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve vítaná),
 • pedagogická a odborná prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka,
   

odborný asistent

2 miesta pre študijný program ošetrovateľstvo 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • 3. stupeň vysokoškolského vzdelania (PhD.), resp. v procese (prijatý na štúdium PhD.),
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sestra,
 • pedagogická a odborná prax minimálne 5 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka,
   

asistent

1 miesto pre študijný program fyzioterapia 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • 2. stupeň vysokoškolského vzdelania (Mgr.) v odbore fyzioterapia alebo 3. stupeň vysokoškolského vzdelania (PhD.), resp. v procese (prijatý na štúdium PhD. štúdia),
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania fyzioterapeut,
 • pedagogická a odborná prax minimálne 5 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka,

vedúci  Katedry spoločných disciplín

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • 3. stupeň vysokoškolského vzdelania (PhD.),
 • pedagogická a odborná prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka,

Tajomník fakulty

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (v odbore ekonómia, resp. právo),
 • prax v oblasti ekonomiky vysokej školy, alebo porovnateľnej inštitúcie min. 5 rokov,
 • manažérske, organizačné a komunikačné zručnosti,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka vítaná,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Uchádzač predloží:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania a dokladu o priznaní vedecko-pedagogického titulu  „docent“, „PhD.“, „PhDr“. podľa zákona o vysokých školách,
 • kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas s tým, že univerzita môže spracovávať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
 • podrobné údaje o doterajšej odbornej činnosti a písomne spracovať perspektívu a smerovanie činnosti obsadzovaného pracovného miesta a zaslať  v zalepenej obálke s vyznačením „výberové konanie – neotvárať“ na adresu:SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
  Dekanát Fakulty zdravotníctva
  974 05 BANSKÁ BYSTRICA, Sládkovičova 21
   

  Termín odovzdania prihlášok: 28.09.2017 (vrátane).
  Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.

 

VK vyhlásené 14. 09. 2017
Poradové číslo: VK/14/2017