Slovo dekanky (október 2017)

„Mať kapacity na učenie je dar, byť schopný učiť sa, je zručnosť, chcieť sa niečo naučiť je voľba“. Brian Herbert

 

A máme tu jeseň. Prišla ticho a nebadane.

Dva mesiace prázdnin uplynuli a 11. septembra sme slávnostne otvorili nový akademický rok 2017/18. Vždy je pre mňa sviatok, keď môžem prežívať slávnostnú chvíľu. Je potrebné aby sme si ju užili naplno, pretože je vzácna a práve v tom okamihu má najväčšiu silu. Vždy je pre mňa sviatok, keď prijme naše pozvanie pán rektor a vedúci predstavitelia našej univerzity, primátor mesta, vedenia vysokoškolských inštitúcií v meste, vedúci predstavitelia zdravotníckych zariadení, prednostovia našich kliník, aby priši na pôdu našej fakulty. Je to signál, že patríme do tohto priestoru a sme jeho pevnou súčasťou. Pre človeka je vždy potrebné, aby mal pocit, že je súčasťou širšieho spoločenstva, ktoré ho aj akceptuje.

Fundamentom fakulty sú jej študenti a učitelia. Vítam našich prvákov, ale aj študentov vyšších ročníkov. Je potešiteľné, že sa na našej fakulte rozhodlo študovať veľa aktívnych športovcov. Niektorí budú reprezentovať Slovenskú republiku vo svojich disciplínach. Fakulta sa im snaží vytvoriť podmienky na skĺbenie študijných a reprezentačných povinností a my zase veríme, že sa budú hlásiť k našej fakulte a univerzite. Som hrdá na to, že sa učiteľom našej fakulty darí v publikačnej činnosti, vo vydávaní učebníc, či vedeckých monografií, ako aj v príkladnej reprezentácií na odborných podujatiach na národnej a medzinárodnej úrovni.

Vstupujeme do náročného obdobia, ktoré je plné rôznych udalostí a študijných aktivít. Otvárajú sa nové možnosti spolupráce, ktoré by mali priniesť aj vyššiu kvalitu vzdelávania na našej fakulte. V ďalšom akademickom roku otvoríme po prvý raz v histórií našej fakulty denné magisterské štúdium  v odbore fyzioterapia a budeme pokračovať v aktivovaní všetkých štyroch akreditovaných študijných odborov a programov, ako aj v špecializačnom štúdiu a v sústavnom vzdelávaní.

Dôležité pre nás všetkých je uvedomiť si cieľ, ktorý chceme dosiahnuť a pochopiť význam a zmysel inštitúcie, ktorú spoločne formujeme a vytvárame.

Všetkým študentom a  učiteľom prajem úspešný nový akademický rok