Diskusné fórum

V rámci podpory Národného registra darcov kostnej drene a rozvoja transplantačného programu sa 7. novembra 2017 na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnilo diskusné fórum a celoslovenská verejnoprospešná kampaň realizovaná Nadáciou Kvapka nádeje. Diskusné fórum otvorila a  prítomných privítala doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.,  prodekanka FZ SZU pre pedagogickú činnosť. Predstavitelia nadácie vysvetlili študentom cieľ uvedenej kampane a dôležitosť propagácie darcovstva kostnej drene. Zmysluplná aktivita sa stretla so značným ohlasom u študentov denného štúdia, o čom svedčí aj skutočnosť, že 53 študentov prejavilo záujem zapísať sa v registri. Vedenie SZU a FZ SZU ďakuje všetkým záujemcom z radov študentov o registráciu v databáze potenciálnych darcov.