IMATRIKULÁCIA ŠTUDENTOV

Dňa 9. novembra 2017 sa v Aule SZU uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Imatrikulovaní boli študenti prvých ročníkov dennej formy štúdia študijných odborov fyzioterapia, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť, ktorí z rúk dekanky doc. PhDr. Bc. Beáty Frčovej, PhD., MPH prevzali imatrikulačný list.