Slovo dekanky (december 2017)

… a máme tu čas adventný, čas predvianočný. Aj keď už vianočnou atmosférou žijeme od novembra, reálny predvianočný čas sa začína adventom. Tomu som sa už venovala pred rokom. Teraz chcem niečo napísať o adventnom venci, ktorý zdobí naše príbytky.  Ako uvádza Valburga Vavřincová (2002), najstaršia zmienka o ňom je z roku 1838 v Hamburgu. Johann Heinrich Wichern ho umiestnil na dvere  sirotinca a bol celý z dreva. Každý deň naň upevnil sviečku a pod vencom bola pokladnička, do ktorej sa vhadzovali vianočné milodary pre osirelé deti. Postupne sa zvyk preniesol aj za hranice Nemecka a adventné vence sa začali robiť z vetvičiek ihličnanov. Živé vence symbolizovali večný život. Kruhový tvar zasa vyjadroval jednotu spoločenstva ľudí s Bohom a plameň sviečky symbolizoval plameň lásky každého človeka. Počet sviečok sa ustálil na štyroch podľa počtu adventných nedelí (Vavřincová, 2002).

Všetci sa tešíme v tomto čase na pokoj a radosť, ktorú očakávame v predvianočnom a vianočnom čase. Uvedomme si, že pokoj a radosť musíme mať v sebe a nie je to uspokojenie z množstva darov a prehýbajúcich sa stolov, ale radosť z lásky, potešenie zo stretnutia a jednoducho pohoda, ktorú si vytvoríme len my v sebe a medzi sebou. Mrzí ma, keď z nepresnej a zle vysvetlenej  komunikácie vznikajú nedorozumenia na rôznych úrovniach. Mali by sme sa učiť čo najpresnejšie vyjadrovať svoje myšlienky a pocity a keď cítime, že nie je niečo v poriadku, snažiť sa to napraviť. Samozrejme, za predpokladu, že je ochota na oboch stranách. Zažila  som takéto situácie v tomto roku a preto si želám, aby sa to zmenilo.

 V uplynulom mesiaci ma potešilo niekoľko udalostí. Ďakujem všetkým študentom, ktorí zorganizovali Beánie 2017 našej fakulty. Bolo to pre mňa neočakávané a s radosťou musím povedať, že naši študenti vedia organizovať zmysluplnú zábavu, ktorá má myšlienku. Neverila som, že sa mladí ľudia vedia zabaviť v kroji a pri ľudovej hudbe. Som rada, že som sa mýlila. 

Blahoželám odmeneným pedagógom a študentom našej fakulty, ktorý si z rúk prorektora, doc. MUDr. Martina Gajdoša, PhD., prevzali ďakovné listy pri príležitosti osláv Dňa študentstva.

Ďakujem za volejbalový turnaj, v ktorom sa každoročne bojuje o Putovný pohár dekanky fakulty. Skončil v rukách fyzioterapeutov, ktorým týmto blahoželám.

Ďakujem členom vedenia fakulty, za aktivity a podporu, ktorú od nich cítim. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa svojimi aktivitami spolu so študentmi snažia o vylepšenie kvality života na našej fakulte, ale aj o upevňovanie jej miesta  vo vysokoškolskom prostredí. Ďakujem nepedagogickým zamestnancom a technikom IT za ich prácu, s výsledkami ktorej sa stretávame každý deň a berieme ju ako samozrejmosť, ale bez ich aktivity by fakulta nemohla existovať. Ďakujem za spoluprácu Polyfunkčnému objektu SZU.

Špeciálnu pozornosť si zaslúžia naši čínski lektori v Konfuciovej učebni TČM, prof. Li Chunri a Ziqi Meng, ktorých berieme ako svojich kolegov a ktorých aktivity zatraktívňujú nielen našu fakultu, ale celú univerzitu. Myslím, že si zvykli na Slovensko a špeciálne na Banskú Bystricu a po prvýkrát zažijú naše Vianoce.

Všetkým vám prajem krásne vianočné sviatky. A aký by mal byť rok 2018? To si napíšeme v januári.