Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici už tradične stal podujatím, počas ktorého študenti fakulty študujúci v dennej forme štúdia v študijných odboroch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť majú možnosť prezentovať nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti charakterizujúce príslušný študijný odbor všetkým návštevníkom, ale najmä študentom – záujemcom o štúdium na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici.

V tomto akademickom roku sa Deň otvorených dverí uskutočnil 7. 12. 2017 v spolupráci s Integrovaným záchranným systémom, Národnou transfúznou službou SR a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Podujatia sa zúčastnili študenti stredných škôl z mnohých regiónov Slovenska a ocenili jeho vysokú odbornú i spoločenskú úroveň.