Zasadnutie Vedeckej rady FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Dňa 8. februára 2018 sa na pôde Akademickej knižnice Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici uskutočnilo prvé zasadnutie VR v novom funkčnom období 2017-2021.

Zasadnutie VR otvorila a viedla predsedníčka VR, dekanka fakulty, doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD. MPH. S radosťou konštatovala, že členstvo v novej VR prijali staronoví členovia, ale rozšírila sa aj o nových členov. Členstvo v novej VR prijal primátor mesta BB, MUDr. Ján Nosko, rektor AU v Banskej Bystrici, prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, PhD., dekan Filozofickej fakulty UMB,  prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.,doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., prednosta II. Chirugickej kliniky SZU, MUDr. Juraj Frajt, MPH, generálny riaditeľ SÚSCCH, a.s. v Banskej Bystrici, MUDr. Jozef Hudec, PhD. medicínsky riaditeľ NRC Kováčová, RNDr. Lucia Maďarová, PhD. z ÚVZ v Banskej Bystrici. Členmi VR sa stali noví odborní asistenti z jednotlivých katedier fakulty.

Predsedníčka VR, v zmysle platného Rokovacieho poriadku VR FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici, vymenovala podpredsedu VR FZ SZU , PhDr. Daniela Gurína, Ph.D., prodekana pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy a  tajomníčku VR FZ SZU p. doc. PhDr. Máriu Šupínovú, PhD. Obaja svoje funkcie prijali.

Z rúk predsedníčky VR si prevzal dekrét čestného člena bez časového obmedzenia prof. Li Chunri z Liaoningsej univerzity tradičnej čínskej medicíny v Shenyangu v ČĽR. Pán profesor je popredný odborník v oblasti TČM a v tomto období pôsobí ako lektor TČM na  Konfuciovej učebni TČM na FZ SZU v Banskej Bystrici.

Zasadnutie prebehlo podľa schváleného programu. Predsedníčka VR poďakovala všetkým za konštruktívny priebeh rokovania.


Dokumenty: