Informácie k štátnym záverečným skúškam

Oznamujeme Vám, že štátne záverečné skúšky (ďalej len ŠZS) v bakalárskom študijnom programe a odbore ošetrovateľstvo, fyzioterapia – denná forma štúdia a urgentná zdravotná starostlivosť – denná/externá forma štúdia sa budú konať podľa harmonogramu v budove FZ SZU, praktická časť sa bude konať v príslušných zdravotníckych zariadeniach, v odbore UZS – denná forma štúdia v budove FZ SZU podľa vopred pripraveného rozpisu.

V študijnom odbore ošetrovateľstvo – externá forma, magisterský stupeň štúdia sa bude konať opravný termín ŠZS v termínoch ŠZS študijného odboru OSE – denná forma štúdia (presný dátum Vám bude oznámený včas), v študijnom odbore fyzioterapia – externá forma, magisterský stupeň štúdia sa bude konať opravný, resp. náhradný termín ŠZS v deň uvedený v harmonograme.

Registrácia všetkých študentov, ktorí sa zúčastnia ústnej časti ŠZS v uvedenom dni, sa koná o 7.30 hod. na Fakulte zdravotníctva SZU v učebniach určených na vykonanie ŠZS, pričom študent preukáže svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu, resp. cestovného pasu. Registrácia študentov pred praktickou časťou ŠZS bude prebiehať individuálne – podľa jednotlivých študijných odborov, pričom študenti sa riadia pokynmi ročníkových vedúcich.

Štátna záverečná skúška pozostáva:

  • študenti dennej formy štúdia – praktická časť, obhajoba bakalárskej práce, ústna skúška
  • študenti externej formy štúdia – obhajoba bakalárskej/diplomovej práce, ústna skúška.

Ak sa študent z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť ŠZS v určenom termíne, je povinný sa ospravedlniť, a to najneskôr do 3 dní po konaní skúšky a písomne požiada dekana fakulty o jej vykonanie v náhradnom termíne.

Dôležité termíny:

Najneskôr do 23. 3. 2018 – uloženie záverečných prác (ZP) v PDF formáte do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP)

V prípade, že si študent bude vkladať ZP do CRZP samostatne: Evidencia záverečných prác

S vložením ZP do CRZP študentom pomôžu zodpovední pracovníci IT: Ing. Ivan Širka, p. Martin Hríbik – Oddelenie IT FZ

Elektronická verzia ZP musí byť identická s vytlačenou formou záverečnej práce. Pri písaní práce a jej formálnej úprave sa študenti riadia Smernicou rektora SZU č. 5/2012.

Najneskôr do 28. 3. 2018 – odovzdanie ZP na Študijnom oddelení FZ (na pôvodne avizovaný  termín – 29. 3. 2018 pán rektor SZU udelil rektorské voľno – fakulta bude zatvorená):

  1. záverečná práca (1 exemplár v pevnej väzbe, 1 exemplár v rebrovej väzbe)
  2. posudok školiteľa (v prípade interných školiteľov – pedagógov FZ je možné odovzdať posudok neskôr)
  3. licenčná zmluva o použití školského diela (2-krát a podpísaná)
  4. potvrdenie o odovzdaných súboroch do CRZP
  5. protokol o kontrole originality
  6. dohoda o vykonaní práce (týka sa študentov, ktorí mali externého školiteľa)

Najneskôr do 30. 4. 2018 – podpísať prihlášku na štátnu skúšku prostredníctvom ročníkových vedúcich.

Do 30. 4. 2018 študent musí mať absolvované a aj zapísané všetky skúšky a priebežné hodnotenia v MAISe.

Bez splnenia všetkých povinností nie je možné, aby študent pristúpil k ŠZS.

27. 6. 2018 – termín slávnostných promócií v Aule SZU (ul. Bernolákova 8, Banská Bystrica) – harmonogram promócií bude zverejnený.

 

Aktualizované 12.3.2018