PROGRAM KONFERENCIE MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP K POSKYTOVANIU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 19. APRÍLA 2018

8.00 – 9.00      Registrácia

9.00 – 9.15      Otvorenie  konferencie

Predsedníctvo:  Svetozár Dluholucký, Beáta Frčová, Daniel Gurín

9.20 Svetozár Dluholucký: OČKOVANIE PROTI RAKOVINE KRČKU MATERNICE A INÝM HPV INFEKCIÁM

9.35 Beáta Frčová: Analýza študijnej úspešnosti absolventov v nelekárskych zdravotníckych vedách

9.50 Mária Šupínová, Lucia Mikulajová, Elena Drapáčová, Jana Haluzíková: POSTAVENIE ŠKOLSKEJ SESTRY NA RÔZNYCH STUPŇOCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

10.05 Denisa Ivaničová: FYZIOTERAPIA Z POHĽADU PSYCHOSOMATIKY

10.20 Elena Janiczeková, Tatiana Rapčíková: Vplyv dojčenia na chorobnosť detí do troch rokov

10.35 Daniela Beňadiková,  Monika Čokinová: Bezdomovec ako ošetrovateľský problém

10.50 Michaela Harabišová Tatiana Rapčíková: PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE V KONTEXTU SOCIÁLNĚ – HUMÁNNÍ DIMENZE

11.05 Diskusia


11.20 – 11.50  Prestávka

                        Posterová prezentácia Gabriela Hudecová: BORDETELLA PERTUSSIS, MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A VÝSKYT


Predsedníctvo:  Mária Šupínová, Tatiana Rapčíková, Zuzana Frčová

11.50 Andrea Ševčovičová, Lenka Kmecková: SESTRY AKO OBETE NÁSILNÉHO SPRÁVANIA PACIENTOV.

12.05 Maďarová, L., Bottková, E., Oravkinová. M., Avdičová, M., Feiková, S., Klement, C.: SURVEILLANCE INVAZÍVNYCH PNEUMOKOKOVÝCH OCHORENÍ NA SLOVENSKU

12.20 Eva Balogová, Dana Sihelská, Jarmila Bramušková: RIZIKOVÉ FAKTORY KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ A STRATÉGIE NA ICH ELIMINÁCIU

12.35 Jana Haluzíková: Fyzická a psychická zátěž rodinných příslušníků pečujících o nemocné s levostrannou srdeční podporou (LVAD)

12. 50 Katarína Zrubáková, Mária Novysedlákova, Peter Kutis: Význam interdisciplinárnej spolupráce v starostlivosti o krehkého seniora

13.05 Ľubica Trnková: ALKOHOL A JEHO ÚČINKY NA ORGANIZMUS

13.20 Gonová Edita: Multidisciplinárne využitie laboratórnych vyšetrovacích metód markerov alkoholizmu

13.35 Diskusia


13.50 – 14.15  PRESTÁVKA


Predsedníctvo:  Mariana Magerčiaková, Katarína Zrubáková, Jana Lauková

14.15 Dávid Líška, Daniel Gurín: Je možné vyhojenie predného krížneho väzu?

14.30 Zuzana Frčová: VPLYV SEVERSKEJ CHȎDZE NA POHYBOVÝ APARÁT U PACIENTOV PO OPERÁCII CHRBTICE

14.45 Mariana Magerčiaková: Možnosti ošetrovateľstva v rámci multidisciplinárneho  prístupu  pri  redukcii strachu u chirurgických pacientov

15.00 Jana Lauková, Mária Grichová: PREVENTÍVNE KOLONOSKOPIE V ELIMINOVANÍ VÝSKYTU  KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU

15.15 Mária Popovičová: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s totálnou endoprotézou bedrového kĺbu.

15.30 Ivana Šovčíková, Daniel Gurín, Šárka Tomková: Vplyv aplikačnej techniky kineziotapu  na  propriocepci v oblasti  ramenného kĺbu

15.45 Diskusia

16.00 Záver konferencie


Prezident konferencie: prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Vedecký výbor konferencie:

Predsedníčka: doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH

Členovia vedeckého výboru:

 • doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
 • doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
 • PhDr. Eva Balogová, PhD.
 • PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
 • Mgr. Soňa Feiková, PhD.
 • Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.
 • PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
 • PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
 • PhDr. Jana Lauková, PhD.
 • PhDr. Dana Sihelská, PhD.
 • Mgr. Mária Snitková
 • PhDr. Mgr. Šárka Tomková

Miesto konania konferencie:

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21
97405 Banská Bystrica

Malá aula Blok E