Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie (špecializačné štúdium)

Časovo – tematický plán  od 9. do 13. apríla 2018 (1. týždeň sústredenia)

Deň

Dátum a čas

Téma Lektor

9.4.

Pondelok

7.45-8.00

Otvorenie – základné informácie

PhDr. Elena Janiczeková, PhD.

8.00-10.15

Hygiena a epidemiológia v odboroch chirurgie, prevencia nozokomiálnych nákaz

PhDr. Ján Bobáľ

10.30-12.00

Chirurgické ošetrovateľstvo, aplikácia ošetrovateľského procesu  v odboroch chirurgie, špecifiká posudzovania, diagnostiky, plánovania, realizácie, hodnotenia a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch chirurgie. / I.

PhDr. Elena Janiczeková, PhD.

13.00-14.30

Teórie a modely ošetrovateľstva aplikované na ošetrovateľskú starostlivosť v odboroch chirurgie. doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH
 

10.4.

Utorok

8.00-10.15

Štandardy  ošetrovateľskej starostlivosti a ich tvorba v chirurgických odboroch

PhDr. Monika Trnovcová

10.30-12.00

Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch chirurgie

doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.

13.0014.30

Rola sestry v ambulantnej a nemocničnej starostlivosti; v jednodňovej, viacdňovej chirurgii  a miniinvazívnej chirurgii.

doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
 

11. 4.

Streda

9.00-11.15

Ošetrovateľská rehabilitácia – prevencia komplikácií z fyzickej imobility, postupy kinestetiky so zameraním na podporu zdravia

PhDr. Mgr. Šárka Tomková

11.30-13.00

Špecifiká ošetrovateľského procesu v chirurgickom ošetrovateľstve /II.

PhDr. Elena Janiczeková, PhD.

14.45 -16.15

Farmakoterapia a liečebná výživa pacientov s chirurgickými ochoreniami a stavmi

PharmDr. Daniela Raticová
 

12. 4.

Štvrtok

8.00-11.00

Výskum v ošetrovateľstve / I. II.

PhDr. Jana Lauková, PhD.

10.30-13.30

Špecifiká komunikácie  s chirurgickým  pacientom, komunikácia vo viacodborovom tíme

PhDr. Elena Janiczeková, PhD.

14.00-17.00

Všeobecná chirurgia, charakteristika, rozdelenie, najmodernejšie diagnostické a terapeutické metódy v odboroch chirurgie, operácie na tráviacom systéme, robotické operácie

MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD., MBA
 

13. 4.

Piatok

8.00-9.30

Právo a legislatíva v profesijnej činnosti

JUDr. Lukáš Šupín

9.45-12.00

Klinická psychológia v chirurgickom ošetrovateľstve

doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.

12.15-13.45

Perioperačná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov po urologických operáciách

Bc. Andrea Vyletelová

 


Časovo – tematický plán  od 16. do 20. apríla 2018 (2. týždeň sústredenia)

 

Pondelok

16. apríl

8.00-10.15 Perioperačná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov po chirurgických operáciách Mgr. Alena Kostúrová
10.30-12.15 Kardiochirurgia, charakteristika, terapia – najčastejšie ochorenia srdca, ktoré si vyžadujú operačný zákrok. MUDr. Filip Pekar
13.00 -14.30 Perioperačná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov po kardiochirurgických operáciách, špecializované kardiochirurgické vyšetrenia a účasť sestry na nich. Mgr. Mária Víglaská
Utorok
17. apríl
8.00-10.15 Transplantačná chirurgia, charakteristika, najčastejšie orgány transplantované vo FNsP F. D. R. v Banskej Bystrici MUDr. Igor Slobodník
10.30-12.45 Perioperačná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov po transplantácii PhDr. Monika Matošová
13.30-15.00 Predoperačná a pooperačná bolesť, charakteristika, možnosti jej riešenia doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
15.00-16.30 Perioperačná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s bolesťou, monitorovanie pooperačnej bolesti Mgr. Lenka Jobová
Streda
18. apríl
8.00-10.15 Neurochirurgia, charakteristika, terapia – najčastejšie ochorenia, ktoré si vyžadujú neurochirurgickú operáciu MUDr. Ján Šulaj, PhD.
10.30-12.45 Perioperačná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov po neurochirurgických operáciách Mgr. Mária Havelová
13.00-14.30 Urológia, charakteristika, terapia- najčastejšie ochorenia, ktoré si vyžadujú urologickú operáciu, robotické operácie MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
14.45-16.15 Vaskulárna chirurgia,  najčastejšie ochorenia, perioperačná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov po vaskulárnych operáciách MUDr. Július Janek
Mgr. Iveta Knoppová
16.30-18.00 Chirurgické inštrumentárium , prístroje a pomôcky v odboroch chirurgie PhDr. Marianna Cabanová
Štvrtok

19. apríl

8.00-9.30 Ortopédia, charakteristika, terapia – najčastejšie ochorenia, ktoré si vyžadujú ortopedickú operáciu MUDr. Marián Hlaváč, PhD.
9.45-11.15 Traumatológia, charakteristika, diagnostika, terapia – najčastejšie úrazy, ktoré si vyžadujú operáciu MUDr. Martin Tutka
12.00-13.30 Perioperačná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov po ortopedických operáciách. Mgr. Ingrid Krišteková
13.45-15.15 Perioperačná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov po úrazoch a operačnej liečbe Mgr. Ingrid Krišteková