Celoštátna konferencia s ústrednou témou: Multidisciplinárny prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti

Dňa 19. apríla 2018 sa na pôde Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému: Multidisciplinárny prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti.
Konferencia prebehla pod záštitou rektora SZU, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. a primátora mesta, MUDr. Jána Noska. Konferencia sa niesla v príjemnej atmosfére a s radosťou konštatujeme, že v priebehu dňa odznelo 20 zaujímavých a podnetných prednášok, ku ktorým prebehla aj vecná diskusia. Konferencie sa zúčastnilo 130 prihlásených účastníkov. Dôležitým výstupom konferencie je zborník vedeckých prác, ktorý má rovnomenný názov ako téma našej konferencie.
Organizátori sa rozhodli, že budú pokračovať v organizovaní konferencií pod týmto názvom, nakoľko zvolená téma dáva perspektívu zapojenia mnohých odborníkov, ktorí aktívne vstupujú do zdravotnej starostlivosti o pacienta.
Ďakujeme prezidentovi konferencie, prof. MUDr. Svetozárovi Dluholuckému, CSc., organizačnému i vedeckému výboru za bezproblémový priebeh konferencie. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.