Náhradný termín konania prijímacích skúšok pre akademický rok 2018/2019

Vážení uchádzači,

ďakujeme Vám za prejavený záujem o štúdium na našej fakulte. Vzhľadom k tomu, že s termínom konania prijímacích skúšok na našej fakulte 13. a  14. júna 2018 sa vyskytujú kolízie prijímacích skúšok na iných fakultách, oznamujeme Vám termíny  konania prijímacích skúšok na Fakultu zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici:

  • 13. a  14. júna 2018 – riadny termín konania prijímacích skúšok
  • 20. júna 2018 – náhradný termín konania prijímacích skúšok

Náhradný termín je určený výlučne študentom, ktorým sa prekrývajú termíny prijímacích skúšok na vybraných fakultách a z výnimočných, predovšetkým akútnych zdravotných dôvodov.

Uchádzači o štúdium v študijných programoch fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť vykonajú skúšku telesnej zdatnosti a vedomostnú skúšku v jeden deň podľa harmonogramu. 

Keďže žiadosť o zaradenie do náhradného termínu prijímacích skúšok podlieha schváleniu dekanom fakulty, je potrebné poslať podpísanú žiadosť spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky na fakultu, s ktorej termínom konania skúšok vznikla kolízia prostredníctvom webového formulára, do ktorého nahrajte Vami podpísanú žiadosť o náhradný termín a predmetnú pozvánku ako doklad.  Formulár je prístupný na webovom sídle fakulty do  nedele, 17. júna 2018 do 23:59 hod.

Bez žiadosti a dokladovania kolízie v termínoch skúšok (resp. potvrdenia lekára, v prípade akútnych zdravotných dôvodov) Vám nebude umožnené  vykonať prijímacie skúšky v náhradnom termíne.


  • Žiadosť o vykonanie skúšky v náhradnom termíne (nie je možné už podať žiadosť)
    • žiadosť si vytlačte, vypíšte požadované údaje a podpíšte. Podpísanú žiadosť pošlite elektronicky pomocou „Formulára na odoslanie žiadosti“ spolu s požadovanými dokladmi.
  • Formulár na odoslanie žiadosti (nie je možné už podať žiadosť)
    • vyplňte vo formulári požadované údaje a priložte potrebné dokumenty.