Promócie na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Dňa 27. júna 2018 sa v Aule Polyfunkčného zariadenia SZU na Bernolákovej ulici v Banskej Bystrici konali slávnostné promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej a v externej forme v nasledovných študijných odboroch a programoch:

  • Ošetrovateľstvo
  • Fyzioterapia
  • Urgentná zdravotná starostlivosť.

Do Čestného senátu FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici zasadli:

  • doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, v zastúpení pán rektora SZU, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.
  • prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. prvý prodekan a prodekan pre rozvoj v zastúpení dekanky fakulty
  • PhDr. Daniel Gurín, Ph.D, prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
  • PhDr. et Mgr. Šárka Tomková, predsedníčka AS FZ SZU
  • doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť a promotórka slávnosti.

Z rúk p. prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. si prevzali diplomy úspešní absolventi., ktorým sa prihovorila doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH. Zdôraznila význam a rozmer povolania sestra, fyzioterapeut i zdravotnícky záchranár. Pripomenula úspešným absolventom potrebu celoživotného vzdelávania pre ich profesionalitu a odborný rast, vyzdvihla etický rozmer všetkých nelekárskych profesií a popriala absolventom úspešný štart do profesionálneho života. Poďakovala sa všetkým externým a interným vysokoškolským pedagógom, ktorí pôsobia aj na akreditovaných výučbových zariadeniach SZU, bez ktorých by nebolo možné realizovať kvalitnú výučbu na fakulte
Slávnostné promócie boli príjemným zavŕšením akademického roka 2017/18 na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici.