Otvorenie akademického roka 2018/2019

„Dobrý učiteľ, dobrý žiak a dobré učenie – mocné umenie rozmnožuje.“

Citátom J. A. Komenského – učiteľa národov bola dňa 17. 9. 2018 zahájená slávnostná akadémia pri príležitosti vstupu Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici do nového akademického roka 2018/2019. Slovenskú zdravotnícku univerzitu zastupoval  rektor – prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. a FZ SZU dekanka – doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH. Slávnostnej akadémie sa zúčastnil aj čestný rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. Na otvorenie akademického roka prijal pozvanie primátor mesta Banská Bystrica, akademickí funkcionári vysokých škôl v meste Banská Bystrica, predstavitelia zdravotníckych zariadení, prednostovia kliník, ďalší významní hostia, pedagógovia a študenti fakulty. Počas slávnostného dopoludnia sa ku členom akademickej obce a ostatným prítomným prihovorili rektor SZU, primátor mesta a dekanka fakulty, ktorí deklarovali opodstatnenosť SZU a FZ SZU v slovenskom zdravotníckom vzdelávacom priestore i v meste Banská Bystrica. Prostredníctvom gitarového koncertu sa o umelecký zážitok postarali študenti Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne a Akadémie umení Konzervatória J. Bellu v Banskej Bystrici.