Ocenenie pedagógov a študentov

Dňa 27. novembra 2018 rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. ,na návrh dekanov jednotlivých fakúlt, ocenil pedagógov  a študentov za prínos v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj aktívneho prístupu k reprezentácií fakúlt a tým aj celej univerzity.  Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity  vo svojom príhovore vyzdvihol, ako veľmi si váži aktívnych pedagógov a študentov, ktorí v rôznych oblastiach šíria dobré meno našej univerzity. Svoj príhovor zasadil do kontextu osláv Medzinárodného dňa študentstva v historických súvislostiach.

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici navrhla na ocenenie:

Mgr. Milana Beňačku, PhD , PhDr. Elenu Janizekovú, PhD. a  PhDr. et  Mgr. Šárku Tomkovú.

Pedagógovia boli ocenení za spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami, organizáciu kurzov a aktivít v oblasti kondičnej prípravy študentov v študijných programoch fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť a prípravu a organizovanie volejbalového turnaja „O putovný pohár dekanky fakulty“, ako aj za prácu v Akademickom senáte FZ SZU a v Akademickom senáte  SZU v Bratislave.

Z radov študentov boli ocenení:

Patrik Beňuš,  Veronika Galová, Michaela Chalmovská, Mária Olexová, Adriana Plevková, Petra Slamová, Dominika Vašková

za reprezentáciu fakulty,  za organizáciu a účasť aktívít  nad rámec študijných povinností  a tvorivý a iniciatívny prístup v riešení ŠVOČ.

 

Oceneným pedagógom a študentom blahoželáme a prajeme pevné zdravie a veľa úspechov v práci a v štúdiu.