Deň otvorených dverí 2018

Deň otvorených dverí sa na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici už tradične stal podujatím, počas ktorého študenti fakulty študujúci v dennej forme štúdia v študijných odboroch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť majú možnosť prezentovať nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti charakterizujúce príslušný študijný odbor všetkým návštevníkom, ale najmä študentom – záujemcom o štúdium na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici.

V tomto akademickom roku sa Deň otvorených dverí uskutočnil 6. 12. 2018 v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a Poradňou zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Podujatia sa zúčastnili študenti stredných škôl z viacerých regiónov Slovenska a ocenili jeho vysokú odbornú i spoločenskú úroveň.