Slovo dekanky (2)

„To, čím je socha pre kus mramoru, to je vzdelanie pre ľudskú dušu“   

Joseph Addison

Február je pre fakultu významným mesiacom z dvoch dôvodov. Po prvé, začína sa nový semester, po druhé, uchádzači o štúdium na našej fakulte v novom akademickom roku, deklarujú svoj záujem podaním prihlášky. To je prvý krok k tomu, aby sa začal proces prijímacieho konania, ktoré sa končí rozhodnutím dekana o prijatí, resp. neprijatí.

S mojimi kolegami sme mali vzácnu diskusiu o tom, či je potrebné realizovať prijímacie skúšky. Rozdelili sme sa na dva názorové prúdy. Časť kolegov zastáva názor, aby sme prijímacie skúšky nerobili. Väčšina vysokých škôl, aj nášho zamerania, ich už niekoľko rokov nerobí, čo nás handicapuje, pretože študent preferuje ľahšiu cestu, ako sa dostať na vysokú školu.  Druhá skupina kolegov je za zachovanie prijímacích skúšok. Pri hlbšom zamyslení , prečo by sme mali prijímacie skúšky robiť je jasné, že ich význam je nepopierateľný. Máme možnosť vybrať si tých uchádzačov, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností a vedomostí. Je to zároveň predpoklad toho, že študenti budú v priebehu štúdia úspešní, aktívni a ako absolventi sa bez problémov zaradia do praxe.

Problematickou zostáva už len obsah a forma skúšky. Na našej fakulte sa pripravujú budúci zdravotnícki pracovníci, to znamená, že by to mali byť osobnosti všestranne rozvinuté a odborne pripravené na túto náročnú službu. Ale ako zistiť, či uchádzač bude vhodným adeptom na štúdium, či spĺňa všetky potrebné požiadavky ? No to je stála dilema, pretože absolútne objektívne hodnotenie neexistuje. Stále sa síce vyvíjajú nové metódy posúdenia všeobecných predpokladov pre zvládnutie vysokoškolského štúdia, ale to je len jeden rozmer posúdenia. A podľa našich skúseností, je ešte rozhodujúci záujem študenta o profesiu, ktorú si vybral.

A aký je záver? Prijímacie skúšky robiť budeme, pretože si chceme vybrať tých najkvalitnejších uchádzačov, ktorí sú ochotní prejsť aj náročnými prijímacími skúškami, vrátane skúšky telesnej zdatnosti, pretože chcú u nás študovať a Ako dekanka fakulty v tom vidím aj pozitívne ohodnotenie kvality štúdia na našej fakulte. A to je pre vedenie a učiteľov veľmi dôležité a nepochybne motivujúce k neustálemu zlepšovaniu.

Blahoželám teda všetkým študentom, ktorí úspešne zvládli nástrahy skúškového obdobia a seriózna príprava na skúšky a ich úspešné zvládnutie ich posunuli do ďalšieho semestra.

A ešte jedna významná udalosť. 5. februára sa začína čínsky nový rok. Naši kolegovia v Konfuciovej učebni spolu s Bilingválnym čínsko – slovenským gymnáziom M. Kováča a Štátnou vedeckou  knižnicou pripravili vítanie Nového roka. Na tejto milej slávnosti sa zúčastnil aj J. E. veľvyslanec  ČĽR v SR pán LIN Lin, ktorý opakovane navštívil aj našu fakultu. Vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu nielen našej fakulty, ale aj celej univerzity pri upevňovaní slovensko – čínskych vzťahov v oblasti vzdelávania.

Február je novým začiatkom a preto Vám študenti, aj kolegovia, želám pevné zdravie, veľa šťastia a hlavne úspešný letný semester!