Slovo dekanky (4)

Svet bez lásky je pre ľudstvo väčším nebezpečím ako nukleárne zbrane. Lebo bez lásky môže dôjsť k ich použitiu. Hľadajme k sebe cestu porozumenia a vzájomnej úcty, dajme zelenú dobru, tolerancií a humanite bez lákavých pseudoprorokov neúspešných ideológií. Poznajme len jednu z nich

ideológiu lásky proti nenávisti,

ideológiu pokroku a viery v dobro človeka. A to všetko sa začína v láske a vo vzájomnom vzťahu medzi matkou a dieťaťom“

Dr. h. c. prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc., F.A.A.P. (1897-1997)

Prišla jar a my sme si to v množstve rôznych udalostí ani nevšimli. Dátum jarnej rovnodennosti preletel ako deň v kalendári, kedy sa nič výnimočné nestalo. Nadčasový výrok prof. Švejcara, nestora československej pediatrie, jasne definuje, čo je pre nás dôležité. Vzťah matky a dieťaťa je určujúci pre celé pokolenie. Tak, ako sa správame a pristupujeme k výchove svojich detí, od ich prvých dní ich života, to je určujúce pre ich ďalší život a pre to, čo po nich zostane. Akékoľvek filozofické dielo vezmete do rúk, všade je najvyššou hodnotou láska, vo všetkých jej formách a podobách. Keby sme tak trochu zostúpili zo svojho obmedzeného pohľadu a pozreli sa na svet z prirodzenej perspektívy, prišli by sme na to, že keby sme konali  s láskou a dobrotou v srdci, tak na svete je dobre a nepotrebujeme boje, vojny, zotročovanie ľudí pre uspokojovanie svojich osobných ambícií.

Prišla jar a s ňou aj očakávané najväčšie kresťanské sviatky, Veľká noc. Ich základným posolstvom je láska a obeta pre blaho iných. Jar so sebou prináša telesnú očistu a prípravu na krásne obdobie roka, ktoré je plné slnka, radosti, zdravia, očakávania a zrodu nového. Užívajme si toto obdobie tak, aby sme sa stretli s láskou a dobrotou, pretože tá patrí k ľudskej prirodzenosti.

Apríl na fakulte je časom, kedy študenti končiacich ročníkov čakajú na posúdenie svojich záverečných prác školiteľmi i oponentmi a to im otvára cestu k štátnym skúškam. Zároveň je to ich posledné skúšobné obdobie počas štúdia. Ak budú úspešní, znamená tiež získanie diplomu a otvorenie cesty k ďalším profesionálnym métam. Mám rada toto obdobie, pretože pre mňa znamená aj sebareflexiou v tom, ako by som mala pristupovať k svojim študentom, aby učenie pre nich bolo nielen radosťou, ale hlavne, aby v ňom videli priestor pre sebarealizáciu a ďalší rast.

Čaká nás konferencia ŠVOČ. V tejto oblasti však musím vyjadriť isté sklamanie. Pred rokom sme sa tešili narastajúcemu záujmu o ŠVOČ na našej fakulte a tešili sme sa na prehliadku prác. Niekde však nastala chyba. Mnohí študenti svoje práce neodovzdali a počínali si nezodpovedne. Podobné je aj moje očakávanie smerom k tým, ktorí vycestujú na mobility do zahraničia v rámci programu ERAZMUS. Malo by byť úplnou samozrejmosťou, že tí, ktorí sa pobytu zúčastnili,  informujú všetkých o záveroch zo svojich mobilít a o tom, čo to prinieslo nielen pre ich osobný rozvoj, ale aj pre rozvoj fakulty a jej kontaktov.

Teším sa, že FUGO začalo svoje aktivity, ale očakávam, že budú podnetné a zmysluplné a verím, že sa o nich dočítame na webovom sídle fakulty.

Prajem Vám všetkým krásny jarný mesiac apríl, krásne a veselé  veľkonočné sviatky a všetkým študentom končiacich ročníkov veľa úspechov a ich učiteľom veľa radosti a spokojnosti.