Vzdelávacia aktivita

Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

RÚVZ Banská Bystrica

a RKS a PA v Banskej Bystrici usporiada  vzdelávaciu aktivitu:

„Prevencia civilizačných ochorení.

Rozsah: 7 hodín

Vzdelávací program je určený sestrám pracujúcim v zdravotníctve alebo v rezorte sociálnych vecí

Počet kreditov za aktivitu: 7

Termín vzdelávacej aktivity: 25. 10. 2019

Miesto konania: FZ SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica – blok E

Poplatok: 10 €  (Pokyny k platbe obdržíte po zaslaní prihlášky.)

Vedúca vzdelávacej aktivity: PhDr. Jana Lauková, PhD.

Program vzdelávacej aktivity:

08.00 – 09.00
doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD. – Prioritné chronické ochorenia, ich determinanty, rizikové faktory a prevencia.

09.00 – 10.00
MUDr. Ivana Sedliačiková, MPH: Výživa v prevencii civilizačných ochorení.

10.00 – 11.00
doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD.: Obezita ako rizikový faktor civilizačných ochorení.

11.00 – 12.00
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.:   Význam a náplň činností poradne zdravia RÚVZ v SR v prevencii chronických neprenosných ochorení so zameraním na prevenciu kardiovaskulárnych chorôb.

12.00 – 13.00
MUDr. Jarmila Beláková:   Zdravotné riziká pri výkone práce v zdravotníctve.

13.00 – 14.00
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD;  MUDr. Jana Kerlik, PhD. : Očkovanie proti  chrípke, význam a súčasný  stav v SR.

14.00 – 15.00
Ing. Daniela Borošová, PhD.: Laboratórne vyšetrovacie metódy chemických faktorov životného a pracovného prostredia a zaťaženia človeka pri prevencii ochorení.

15.00
Ukončenie vzdelávacej aktivity. PhDr. Jana Lauková, PhD.

Prihlásiť sa môžete do : 30. 09. 2019

Prihlášky odošlite: tatiana.nemcova@szu.sk

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu