Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

Dekanka FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mimoriadny profesor

p o z ý v a

členov akademickej obce, hostí a študentov fakulty

na slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020,

ktoré sa uskutoční dňa

16. septembra 2019 o 10,00 hod. 

v aule Polyfunkčného zariadenia SZU v Banskej Bystrici.