Otvorenie akademického roka 2019/20

Za zvuku slávnostných fanfár sa dňa 16. septembra 2019 uskutočnilo v Aule Polyfunkčného zariadenia SZU slávnostné otvorenie akademického roka 2019/20 na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici. Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. všetkých prítomných hostí, členov akademickej a študentskej obce fakulty pozdravil a predstavil súčasný stav a budúce výzvy našej univerzity. S ďalšími príhovormi vystúpili primátor mesta , MUDr. Ján Nosko a dekanka fakulty, doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof.

Slávnostného otvorenia sa ďalej zúčastnil čestný rektor SZU, prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. kvestor SZU, Ing. Igor Naňo, MPH, sestra samosprávneho kraja Dr. Anna Macková, vedúci predstavitelia oboch fakultných nemocníc v Banskej Bystrici, NRC a ŠLÚ v Kováčovej, SÚSCCH, a. s., Nemocnice Zelený sen, ÚVV Lešť, ÚVZ v Banskej Bystrici, ako aj predstavitelia UMB a Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Konfuciovej učebne TČM pri FZ SZU a prednostovia kliník.

Slávnostnosť chvíle umocnili aj vystúpenia mladých umelcov – študentov Konzervatória J .L .Bellu v Banskej Bystrici.

Vedenie fakulty želá vysokoškolským učiteľom a študentom v novom akademickom roku 2019/20 pevné zdravie a veľa úspechov.