FIT SENIOR

„Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“ Buddha

Pohybová aktivita je podľa základných zdravotných ukazovateľov jeden z najdôležitejších determinantov zdravia. Pohyb vykonávaný prostredníctvom športových činností rôzneho charakteru nadobúda v súčasnosti cielený zmysel, ktorý vychádza zo záujmu a potrieb ľudí, a to predovšetkým s orientáciou na zdravie a zachovanie aktívnej staroby.
Katedra fyzioterapie FZ SZU v Banskej Bystrici odštartovala pilotný program FIT SENIOR v spolupráci s mestom Banská Bystrica, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a s Biomedicínskym centrom SAV v Bratislave. Participácia katedry fyzioterapie na tomto programe spočíva v zabezpečení pohybovej aktivity seniorov, ktorí prejavili záujem o daný program. Cvičenie prebieha v priestoroch odborných miestností katedry fyzioterapie a je súčasťou výučby, takže študenti môžu priamo participovať na programe a viesť pohybovú aktivitu seniorov. Seniori cvičia pravidelne dvakrát v týždni v priebehu celého akademického roka 2019/2020, pričom usporiadanie do cvičebných skupín neprebiehalo náhodne, ale po dôkladnom vyšetrení a zistení anamnestických údajov, takže vznikol priestor na zaradenie seniorov do skupín podľa diagnóz. Zároveň študenti fyzioterapie spolu s ich pedagógmi zabezpečujú odborné vedenie a edukáciu k zdravému pohybu.
Veríme, že pilotný program FIT SENIOR bude pokračovať aj v nasledujúcich akademických rokoch a tým vytvoríme priestor pre ďalšiu spoluprácu všetkých zúčastnených strán.