IMATRIKULÁCIE

IMATRIKULÁCIA ŠTUDENTOV FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA SZU

K významným mesiacom v živote Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici už tradične patrí november, kedy sa uskutočňuje slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov dennej formy bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia. V akademickom roku 2019/2020 sa imatrikulácie študentov uskutočnili 8. novembra 2019, a to v študijných odboroch a programoch: fyzioterapia – bakalársky a magisterský stupeň štúdia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť – bakalársky stupeň štúdia. Študenti z rúk dekanky Fakulty zdravotníctva SZU doc. PhDr. Bc. Beáty Frčovej, PhD., MPH, mim. prof. prevzali imatrikulačný list. Pani dekanka vyzdvihla nielen význam osobnej angažovanosti študentov v dosahovaní vytýčených študijných cieľov, ale aj dôležitosť ich správneho vedenia zo strany pedagógov, pričom ocenila odborné i pedagogické pôsobenie pána prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc., ktorý sa prevzatím Ceny za vedu, techniku a inovácie z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej dňa 7. novembra 2019 zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti vedy a techniky na Slovensku.