Beánie Fakulty zdravotníctva SZU

O necelé dva týždne po slávnostnej imatrikulácii študentov prvých ročníkov Fakulty zdravotníctva  SZU sa nielen študenti, ale aj pedagogickí a nepedagogickí pracovníci fakulty stretli na kultúrno–zábavnom podujatí – beániách organizovaných študentmi končiacich ročníkov dennej formy bakalárskeho štúdia. Minuloročný svet rozprávkových bytostí vystriedala retro atmosféra 80-tych rokov. Podujatie otvorila dekanka fakulty doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof., ktorá vo svojom príhovore priblížila 80-te roky ako obdobie ešte aj v súčasnosti známych hitov v podaní skupín populárnej hudby a špecifických módnych doplnkov. Protagonistami uplynulého obdobia boli nielen študenti, ale aj  pedagogickí i nepedagogickí pracovníci fakulty. Podujatie sprevádzala retro hudba a bohatá tombola. Tohtoročné beánie boli svedectvom toho, že študenti spoločne s pedagógmi sa dokážu kultivovane baviť a už teraz sa tešia na tie budúcoročné.