Fyzioterapia externá forma Mgr. štúdia

FZ SZU má akreditovaný študijný odbor a program Fyzioterapia, externá forma, magisterský stupeň štúdia.

Aktivovanie štúdia od 1. 9. 2020.

Podanie prihlášky do 28. 2. 2020.

Podmienky prijatia na štúdium:
• vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore fyzioterapia – získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania fyzioterapeut,
• práca v príslušnom odbore (študent je povinný dokladovať najneskôr dňom zápisu na štúdium).

Splnenie uvedených podmienok je predpokladom prijatia uchádzača na štúdium zvoleného študijného programu bez prijímacích pohovorov.