Informácia pre študentov ohľadne ubytovania

Platby za ubytovanie


Vzhľadom k tomu, že t.č. nie je známy termín, kedy bude sprístupnené ubytovanie pre študentov SZU ubytovaných v zariadení na Limbovej 12, Bratislava a v PO Banská Bystrica, platia nasledovné pokyny:

  • Všetky platby za nerealizované ubytovanie v dôsledku výzvy na opustenie internátu, budú do 30.4.2020 vrátené na č.účtu, z ktorého bola platba prijatá. Ako posledné započítané bude ubytovanie z 8/9.3.2020. Platiteľ, ktorý uhradil platbu v hotovosti musí do 15.4. zaslať informáciu o účte, na ktorý mu majú byť poukázané peniaze (meno študenta, č. Izby, meno majiteľa účtu, IBAN účtu) na mail: alzbeta.petrzelova@szu.sk
  • Platby na nasledujúce obdobie(apríl, máj, jún) univerzita prijímať nebude, preto ich nezasielajte. Akékoľvek sankčné dôsledky neuhradenia poplatku za ubytovanie sú neaktuálne a nemajú žiadny vplyv na prípadné ďalšie ubytovanie v zariadeniach SZU. (Uvedené sa netýka prípadných nedoplatkov, ktoré nebudú do 30.3.2020 vyrovnané)
  • V prípade, že by ubytovanie študentov bolo aktuálne ešte do 30.6.2020, bude uverejnená informácia o rozsahu a spôsobe platby na webe SZU.
  • V prípade, že ubytovanie v ubytovacích zariadeniach SZU už nebude do 30.6.2020 aktuálne, bude na webe SZU zverejnená informácia o spôsobe, harmonograme a technickom riešení prevzatia osobných vecí študentov, ktoré majú uložené vo svojich izbách.
  • Táto alternatíva bude aktuálna až v mesiaci jún 2020.

ING. IGOR NAŇO, MPH
KVESTOR UNIVERZITY