Príhovor dekanky

Ctené kolegyne, kolegovia, milí študenti,

rozhodla som sa, že svoje tradičné slovo dekanky zmením na príhovor. Urobím výnimku. Chcem sa Vám totiž prihovoriť všetkým adresne, pretože situácia si to vyžaduje.

Už niekoľko týždňov žijeme v podmienkach celosvetovej pandémie spôsobenej koronavírusom. Prispôsobili sme tejto situácií svoje životy, chod spoločnosti a, samozrejme, aj vzdelávací proces na našich školách. Na univerzitách a vysokých školách sme razom zmenili formu vzdelávania z prezenčnej na dištančnú, čo mnohým fakultám urobilo veľký problém, hlavne po stránke technického zabezpečenia. Slovenská zdravotnícka univerzita a jej fakulty sa postavili k situácií veľmi flexibilne a dnes už väčšina pedagógov nemá problém vzdelávať svojich študentov on-line a s využitím moderných aplikácií. Možno tomuto nás mala naučiť táto doba.

Čo to ale urobí s akademickým rokom, plnením podmienok nášho špecifického štúdia a zo samotnými štátnymi skúškami? Dobrá otázka. Vedenie univerzity, ako aj dekani jednotlivých fakúlt majú riešenie, ktoré sa premení do konkrétnych krokov priamej realizácie.

Na našej fakulte prebehnú štátne skúšky v riadnom termíne. Ministerstvo zdravotníctva schválilo modely ich realizácie na univerzite a akceptovali návrhy fakúlt. Chcem oceniť študentov končiacich ročníkov za ich disciplínu pri odovzdávaní záverečných prác. V stanovenom čase, do 31. marca 2020, boli záverečné práce uložené v modulárnom akademickom informačnom systéme a už sa ujali svojej práce školitelia a oponenti, korí práce hodnotia a píšu svoje posudky. S podrobným postupom a organizáciou štátnych skúšok budú študenti oboznámení prostredníctvom pokynu dekanky fakulty. Teraz je dôležité, aby úspešne ukončili skúškové obdobie a splnili tak podmienky pre pristúpenie k štátnym skúškam. Naše zdravotnícke zariadenia absolventov akútne potrebujú, aby naplnili cieľ najvyšší – pomoc našim pacientom.

Harmonogram akademického roka pre študentov v prvých a druhých ročníkoch zostáva nezmenený. Majú len momentálne možnosť spolu so svojimi vysokoškolskými pedagógmi hlbšie rozoberať jednotlivé prednášky, nakoľko výučba bude pokračovať aj v mesiaci máj, vzhľadom k tomu, že zatiaľ nemôžeme realizovať súvislú odbornú prax. Venujte sa preto príprave na skúšky z jednotlivých predmetov štúdia.

Prijímacie skúšky sú samostatnou kapitolou, v ktorej tiež pripravujeme zmeny, o ktorých budú uchádzači včas informovaní. Konanie prijímacích skúšok je však podmienené termínom maturitných skúšok na stredných školách.

Obdivujem interných a externých učiteľov našej fakulty, ktorí sa bez väčších problémov dokázali postaviť k novej situácií, učia sa novým formám a metódam výučby, využívajú dostupné informačné technológie za aktívnej účasti a pomoci našich IT technikov. Nezaváhali ani na minútu a rozbehli školenia a aktivity na uľahčenie zvládnutia stretnutí s novou technikou výučby. Ďakujem za to.

Paradoxne nás táto situácia dokázala spojiť. Zistili sme, ako chutí sociálna izolácia, ako nám chýba kontakt s kolegami a študentmi. Zistili sme, že nám naraz chýba každodenná práca, ktorá síce prebieha , ale v úplne iných podmienkach. Chcem veriť, že nás táto doba naučí , ako je potrebné si vážiť jeden druhého, ako je potrebné spolu komunikovať, stretávať sa, jednoducho zdieľať život „tvárou v tvár“.

Ďakujem aj študentom našej fakulty za ich disciplínu, rešpektovanie pokynov a tým ktorí si našli čas aj pre dobrovoľnícku činnosť patrí môj obdiv. Pripomínam, že to nie sú len študenti, ale aj učitelia našej fakulty, ktorí pomáhajú.

Treba však aj uviesť fakt, že naši študenti sú pomyselnou zálohou pre naše zdravotnícke zariadenia, keď budú potrebovať každú pomocnú ruku a aj ruku študenta, ktorý sa pripravuje na výkon zdravotníckeho povolania.

Aj napriek zložitej situácií, prežívame veľkonočné sviatky. Budú iné, ako tie doteraz, ale nie nutne zlé, majú len novú formu. Upokojme sa, popremýšľajme, precíťme chvíle, keď môžeme byť so sebou samým a so svojimi bezprostrednými blízkymi. Veď ticho je liečivé a prečo si ho na chvíľu nedopriať?

 

Ctení kolegovia, milí študenti,
Prajem Vám osobne, Vašim najbližším krásne, slnečné a skutočne jarné veľkonočné sviatky a úprimne sa teším na stretnutie s Vami.