Harmonogram akademického roka 2019/20

Harmonogram akademického roka 2019/20 zostáva bez zmeny, s výnimkou realizácie súvislej odbornej praxe, ktorá sa v súčasnej mimoriadnej situácií nemôže v zdravotníckych zariadeniach realizovať.

Výučba študentov, ako aj skúšky v skúškovom období, budú prebiehať  výlučne dištančnou formou. Zostáva v platnosti povinnosť evidovať termíny a hodnotenie  skúšok a priebežných hodnotení v systéme MAIS. Bez prihlásenia sa študenta do systému MAIS, študent nemôže realizovať skúšku, ani priebežné hodnotenie.

Hodnotenie študentov v letnom semestri  bude doručené  na ŠO FZ SZU aj vo vytlačenej forme v termíne stanovenom harmonogramom akademického roka.

Štátne skúšky v akademickom roku prebehnú podľa platného harmonogramu. Forma, organizácia a priebeh štátnych skúšok je predmetom samostatného  pokynu dekanky fakulty, ktorý je zverejnený.

 

                                               doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof., v. r.