Pokyn dekanky k štátnym skúškam

POKYN  DEKANKY

k štátnym záverečným skúškam v akademickom roku 2019/20

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike, v súvislosti s pandémiou koronavírusu, vydávam nasledovný pokyn k štátnym záverečným skúškam v akademickom roku 2019/20:

Štátne skúšky sa uskutočnia v troch študijných odboroch a programoch štúdia:

Ošetrovateľstvo

Fyzioterapia

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Štátne skúšky budú realizované v riadnom termíne akademického roka 2019/20, ktorý bol schválený Akademickým senátom FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici. Podrobný harmonogram štátnych skúšok bude vypracovaný na jednotlivých katedrách a pre študentov bude záväzný.

Štátne skúšky vo všetkých troch študijných odboroch a programoch prebehnú

p r e z e n č n o u  f o r m o u

na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR vydaného 15. apríla 2020 pod číslom OLP/3171/2020. Predmetné opatrenie tvorí prílohu pokynu.

 

Skúšobná komisia: 

– skúšky sa uskutočnia  v najväčších miestnostiach fakulty,

– vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov bude  minimálne 2 m,

– každý skúšajúci bude chránený rúškom,

– bude používať vlastné písacie potreby,

– obmedzí  osobný kontakt, vrátane podávania rúk,

– bude priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.)

– vyvaruje  sa dotykov tváre a rúšok rukami.

 

Študent:

– do miestnosti bude vstupovať  iba po jednom, resp. v skupinách po dvoch študentoch;

– v prípade praktických častí skúšok budú  zabezpečené dvojmetrové odstupy pre pracovné miesta, určené pre výkon praktickej skúšky; nemali by byť zadávané skupinové úlohy pre viac ako dvoch študentov,

– každý študent musí byť chránený rúškom a rukavicami

– používa vlastné písacie potreby,

– obmedzuje osobný kontakt, vrátane podávania rúk,

– vyvaruje  sa dotykov tváre a rúšok rukami,

– priebežne sleduje svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľa pod.).

 

Pred začiatkom skúšky:

  • bude zmeraná telesná teplota členom skúšobnej komisie i študentom,
  • osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené, vrátane pedagógov,
  • v priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk.

 

Po celý čas konania štátnych skúšok: 

  • je zakázaná konzumácia stravy a nápojov,  v  prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšobných komisií, v trvaní min. 30 minút,
  • pri konzumácii jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú skúšobnú komisiu v oddelenom čase,
  • pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne jednorazovo vyvetrať,
  • gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez tradičného podania rúk.
  • maximálna doba skúšania jedného študenta je 60 minút,
  • po skončení skúšky študent opúšťa priestory fakulty bez zbytočného zdržiavania.

 

Tento pokyn je záväzný pre členov skúšobných komisií , ako aj študentov. Za plnenie pokynu plne zodpovedá predseda príslušnej skúšobnej komisie.

V Banskej Bystrici: 21. Apríla 2020            

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof., v.r. 

 

Príloha:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia