Prijímacie skúšky

ZMENA !

 Informácia o prijímacom konaní na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

V zmysle zákona č. 93/2020, § 108 e, odst. 3, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov a  ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

upravujeme termíny, podmienky a organizáciu prijímacieho konania

 pre akademický rok 2020/21 nasledovne: 

 


Termíny

prijímacieho konania do dennej formy štúdia v študijnom odbore a programe

 

 Fyzioterapia

 

Bakalársky stupeň: 16. – 17. 6. 2020 – písomný test a skúška telesnej zdatnosti  sa budú konať v jeden deň podľa podrobného harmonogramu a za dodržania protiepidemiologických opatrení hlavného hygienika SR, ktoré budú tvoriť prílohu pozvánky na prijímaciu skúšku.

Magisterský stupeň: 17. 6. 2020 – písomný test

podľa  harmonogramu a za dodržania protiepidemiologických opatrení hlavného hygienika SR, ktoré budú tvoriť prílohu pozvánky na prijímaciu skúšku.


Termíny 

prijímacieho konania do dennej formy štúdia v študijnom odbore a programe

 

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

18.6. 2020 – písomný test a skúška telesnej zdatnosti sa konajú v jeden deň podľa podrobného harmonogramu a za dodržania protiepidemiologických opatrení hlavného hygienika SR, ktoré budú tvoriť prílohu pozvánky na prijímaciu skúšku.

Pri registrácii, v deň konania prijímacích skúšok, je uchádzač povinný predložiť: pozvánku, občiansky preukaz, overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, resp. materiály nepriložené k prihláške na vysokoškolské štúdium  (potvrdenie lekára,  životopis), čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač vie plávať (vzhľadom k mimoriadnej situácií sa plávanie ako časť prijímacej skúšky neuskutoční).

Náhradný termín prijímacích pohovorov

29.6. 2020


pre uchádzačov, ktorým vážne okolnosti (zdravotný stav, prijímacie pohovory na inej vysokej škole) nedovolia zúčastniť sa pohovorov v riadnom termíne. O náhradný termín prijímacích pohovorov je potrebné písomne požiadať dekanku FZ SZU najneskôr do 22. 6. 2020, pričom je potrebné uviesť dôvod žiadosti a doložiť napr. lekárske potvrdenie, pozvánku na pohovory na inú školu a pod.


Uchádzači o štúdium do dennej a externej formy štúdia v študijnom odbore a programe

 

Ošetrovateľstvo

a

dennej formy štúdia v študijnom odbore a programe

 

 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

budú na štúdium prijatí bez prijímacích pohovorov.


Zasadnutie Prijímacej komisie  FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

sa uskutoční

30. 6. 2020.

 

Po zasadnutí prijímacej komisie

budú uchádzačom zaslané rozhodnutia o prijatí/neprijatí na štúdium na FZ SZU.

Na prijímacie pohovory budú uchádzači pozvaní pozvánkou, v ktorej bude uvedený termín konania, miesto a čas registrácie, ako aj pokyny k vykonaniu predmetných častí prijímacích pohovorov spolu s postupom na dodržanie všetkých protiepidemiologických  opatrení.

 

                                                           doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof.

                                                           dekanka fakulty