Slovo dekanky – júl 2020

Nenechám sa odradiť. Pretože každý zlý pokus, ktorý mám za sebou, je ďalším krokom vpred – krokom k úspechu.  

Thomas A. Edison

A máme tu mesiac júl. Po náročných predchádzajúcich mesiacoch prichádzajú dva mesiace letných prázdnin. Pre našich študentov to neznamená oddych a prázdniny, ale náročnú prácu v zdravotníckych zariadeniach,  na pôde ktorých realizujú súvislú odbornú a prázdninovú prax. Máme však dôvod na oslavu. Naša Fakulta zdravotníctva 1. júla oslávila svoje 15. narodeniny. Je najmladšou fakultou Slovenskej zdravotníckej univerzity. Jej zakladateľom a prvým dekanom bol prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., významný slovenský pediater, ktorý sa nikdy nenechal odradiť a nebál sa ani zlých pokusov, pomalými krokmi sme pod jeho vedením kráčali vpred. Na to, aby mohla vzniknúť nová fakulta bolo potrebné splniť niekoľko predpokladov a jedným zo základných bol  súhlas Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so vznikom fakulty, ktorá bude mimo sídlo univerzity. Dôležité je, hľadať cesty, ako sa cieľ dá dosiahnuť a nie premýšľať nad prekážkami a vopred sa ich obávať.  Vedenie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave podporuje rozvoj našej fakulty a umožňuje tak, aby sme mohli napĺňať naše poslanie, ktorým je príprava budúcich zdravotníckych pracovníkov.

Veľmi ma teší,  že máme dostatok uchádzačov o štúdium. A musím povedať, že sú z roka na rok lepšie pripravení a veľmi snaživí. Tento rok splnilo kritériá pre prijatie väčšie množstvo uchádzačov, než sme mohli prijať.  Teší ma, že máme študentov, ktorí počas pandémie COVID 19 pomáhali ako dobrovoľníci na tých miestach, kde boli potrební. Ďakujeme za to. Teší ma, keď pedagógovia  fakulty na sebe stále pracujú a zdokonaľujú sa v svojich, ale aj nových odbornostiach. Teší ma, keď naše zdravotnícke zariadenia majú snahu sa rozvíjať a vytvárať nové kliniky a sme radi, keď sme súčasťou tohto procesu.

Výnimočná situácia nás, bohužiaľ, prinútila výnimočne tento rok upustiť od slávnostných promócií našej fakulty. Slová úprimného blahoželania nenahradia slávnostnú tradíciu a jej akademickú atmosféru, na ktorej sú účastní hlavne rodičia a blízki, pre ktorých je to veľmi významný akt.

Nenecháme sa odradiť , budeme sa stále rozvíjať , prekonávať prekážky a kráčať k úspechu. Prajem študentom i zamestnancom fakulty krásne leto, úspešné dni a chcem vyjadriť radosť nad tým, že v septembri sa v plnej sile a zdraví spoločne opäť stretneme.