Ubytovanie študentov v zimnom semestri

Od 2.9.2020 v pracovných dňoch (pondelok – štvrtok od 9.00 h – 15.00 h, v piatok od 9.00 h -12.00 h) majú študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity možnosť ubytovať sa v ubytovacích zariadeniach v Bratislave a v Banskej Bystrici a to na základe potvrdenia o pridelení ubytovania. Pre administratívne úkony súvisiace s ubytovaním sa vyžaduje:

Predložiť vyplnený dotazník (PDF)
Oboznámiť sa vopred s pokynmi súvisiacimi s pandemickou situáciou (Manuál pre študentské domovy a internáty)
Použiť rúško a vlastné písacie potreby
Riadiť sa pokynmi vedenia študentského domova pri vstupe do budovy

Sprevádzajúcim osobám je vstup do budovy univerzity zakázaný !

Po ubytovaní je bezpodmienečne nutné riadiť sa zverejnenými pokynmi (web, vývesky) pre ubytovaných študentov.

Slovenská zdravotnícka univerzita si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ubytovania v prípade, že si to bude vyžadovať aktuálna pandemická situácia.