Slovo dekanky – september 2020

„Dobro v slovách vytvorí dôveru, dobro v myslení hĺbku, dobro pri rozdávaní lásku“

        Lao-c ̓

Potichu a pomaly sa k nám vkradol september. Prišiel so svojim krásnym stabilným počasím, kedy už síce leto stráca silu, ale prichádza farebná jeseň. Pre mnohých je to najkrajšie ročné obdobie. Keby tak krása prírody vniesla aj pokoj do našich duší a nášho konania. Potom by sa dal naplniť aj odkaz v citáte.

Žijeme náročné obdobie, ktoré neustále preveruje našu schopnosť zvládať zmeny a stres. Neviem, čo nám ešte táto situácia pripraví, či opäť neoddelí študenta a učiteľa v dištančnej forme výučby, ktorá síce ponúka alternatívu, ale iba v krízových situáciách, nie stabilne. To by samozrejme nebolo dobré, nakoľko mnohí študenti prvého ročníka vo všetkých študijných odboroch neprešli maturitnou skúškou a je preto potrebné, aby pochopili , že každá skúška na vysokej škole je malou maturitou a na to, aby zvládli nároky jednotlivých predmetov, bude potrebné veľa študovať a pripravovať sa. Preto je nevyhnutné, aby tu bol kontakt študent – pedagóg. Naša fakulta má ešte jeden rozmer. Študent nemôže byť bez kontaktu s pacientom i s klinickými pracoviskami. To je predsa kľúčové. Ak nebudeme naplno realizovať klinické cvičenia, súvislú i prázdninovú prax, tak študenti nepochopia dušu pacienta, jeho potreby a nebudú komplexne pripravovaní na prácu zdravotníckeho pracovníka.

Treba, aby sme konali dobro, lebo to je najvyšší etický i odborný zákon v živote zdravotníckych pracovníkov. Život študentov fakulty je aj konaní dobra v rámci spolupráce a aktivít na odberových miestach FNsP FDR v Banskej Bystrici, ako aj na linkách Okresného úradu v Banskej Bystrici. Všade tam treba pomáhať a my budeme pri tom.

Chcem sa poďakovať študentom pod vedením PhDr. Mgr. Šárky Tomkovej, PhD., ktorí mimoriadne úspešne reprezentovali nielen našu fakultu, ale celú Slovenskú zdravotnícku univerzitu na športovom poli. Chcem sa poďakovať vedeniam našich akreditovaných zdravotníckych zariadení, ktorí nás akceptujú a spolupráca s nimi je na vysokej profesionálnej úrovni. Verím, že to tak bude pokračovať aj v tomto akademickom roku, ktorý bude po všetkých stránkach náročný.

Chcem popriať vedeniu našej fakulty, ako aj členom akademickej i študentskej obce FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici, veľa úspechov v novom akademickom roku. Prosím, napĺňajme ho dobrom, pomocou, profesionalitou, slušnosťou a študentov prosím, aby boli na pulze dňa a boli schopní pomôcť všade tam , kde to bude potrebné. Konajme dobro na vysokej profesionálnej úrovni a rozdávajme lásku všade tam, kde je to potrebné, aby naša existencia mala zmysel.

Teším sa na spoluprácu s Vami všetkými .